Fredag 1.1.2021

3 årgången

Nyårsdagen

Julkretsen, jultiden

Pyhän Laurin kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Sex altarljus

I Jesu namn

Den första januari fick sin kyrkliga prägel redan under den tid när dagen ännu inte firades som början på ett nytt kalenderår. Dagen är den s.k. juloktaven (= åttonde dagen, d.v.s. juldagens efterfirningsdag). Beskrivningen av Jesu barndom har hunnit till omskärelsen och namngivningen. Därför talar texterna om Jesusnamnets betydelse. Något annat namn som kan rädda oss har vi inte. Namnet Jesus betyder ”Herren hjälper”. Det är tryggt att sätta sin tillit till det namnet vid det nya årets början.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Alla knän skall böjas för Jesu namn,
i himlen, på jorden och under jorden,
och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre,
Gud fadern till ära.

Fil. 2:10-11

Psalm:

Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Jag vill besjunga din himmelska prakt
med ett barns, ett dibarns mun.
Du har rest ett värn mot dina fiender
för att betvinga ovän och hämnare.
När jag ser din himmel, som dina fingrar format,
månen och stjärnorna du fäste där,
vad är då en människa att du tänker på henne,
en dödlig att du tar dig an honom?
Du gjorde honom nästan till en gud,
med ära och härlighet krönte du honom.
Du lät honom härska över dina verk,
allt lade du under hans fötter:
får och oxar, all boskap,
och markens vilda djur,
himlens fåglar och havets fiskar,
allt som vandrar havets stigar.
Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden.

Ps. 8:2-10

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Herrens lov vill jag sjunga,
allt som lever skall prisa hans heliga namn
nu och för evigt.

Ps. 145:21

ELLER

Jesus Kristus är densamme
i går, i dag och i evighet.

Hebr. 13:8

Jes. 42:5-8

Så säger Gud, Herren,
han som har skapat himlen och spänt
upp den,
brett ut jorden med allt vad den alstrar,
han som gett liv åt människorna där,
livsande åt dem som vandrar på jorden:
Jag, Herren, har i min trohet kallat dig,
jag tar dig vid handen och skyddar dig.
Genom dig ingår jag ett förbund
med mitt folk
till ett ljus för de andra folken.
Du skall öppna de blindas ögon
och befria de fångna ur fängelset,
ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret.
Jag är Herren, detta är mitt namn.
Jag delar inte min ära med någon,
inte min berömmelse med gudabilder.

ELLER

1 Mos. 8:13-22

I Noas sexhundraförsta år, på första dagen i första månaden, hade vattnet torkat bort på jorden, och när Noa lyfte undan taket på arken fick han se att marken hade torkat upp. På tjugosjunde dagen i andra månaden var jorden torr. Då sade Gud till Noa: ”Gå ut ur arken tillsammans med din hustru, dina söner och sonhustrur. Alla de djur av alla slag som du har hos dig, fåglar, fyrfotadjur och alla kräldjur som finns på jorden, skall du ta med dig ut, och det skall bli ett myller av dem på jorden; de skall vara fruktsamma och föröka sig.” Och Noa gick ut ur arken tillsammans med sina söner och sin hustru och sina sonhustrur. Alla fyrfotadjur och kräldjur och fåglar, allt som myllrar på jorden, gick ut ur arken, den ena arten efter den andra.
Noa byggde ett altare åt Herren. Han tog fyrfotadjur och fåglar av alla rena arter och offrade dem som brännoffer på altaret. Och Herren kände den blidkande lukten, och han sade till sig själv: ”Aldrig mer skall min förbannelse drabba marken för människans skull, för att hon alltifrån ungdomen har ett ont uppsåt. Jag skall aldrig mer förgöra allt levande, så som jag nu har gjort.
Så länge jorden består
skall sådd och skörd, köld och värme,
sommar och vinter, dag och natt
aldrig upphöra att skifta.”

Apg. 4:24-30

De började gemensamt be högt till Gud och sade: ”Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer, du som har låtit den heliga anden säga genom vår fader David, din tjänare:
Varför förhäver sig hedningarna,
varför smider folken fåfänga planer?
Jordens kungar träder fram
och furstarna gaddar sig samman
mot Herren och mot hans smorde.
Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.”

ELLER

Upp. 3:7-8

Skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia:
Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Matt. 4:12-16

När Jesus hörde att Johannes hade blivit fängslad vände han tillbaka till Galileen. Han lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum, som ligger vid sjön, i Sebulons och Naftalis land, för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Sebulons land och Naftalis land ner mot sjön, på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen – folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp.

Dagens bön

1

Evige Fader, du har bevarat oss
i alla skeden av vårt liv.
Ge oss din nåd också under det år
som nu har börjat.
Låt oss få leva nära dig i allt
som du låter ske med oss,
och hjälp oss att se din vilja
när vi söker vår väg.
Hör oss för Jesu Kristi skull,
han som med dig och den heliga Anden
lever och regerar i evighet.

2

Helige Gud,
i dag börjar vi det nya året.
Vi gör upp planer, fyllda av tillförsikt,
men vi anar också svårigheter och sorg.
Bara du kan överblicka vår tid.
Fader, tag hand om vår framtid.
Tag hand om vår ovisshet.
Var oss nära alla dagar.
I Jesu namn.

3

Gud, du har skapat oss
och du tänkte på oss
redan innan vi föddes.
I dag börjar ett nytt år
och dagarna ligger framför oss
som vita sidor i en bok.
Vi har så många frågor.
Hur kommer det att bli?
Du Herre vet det,
och du har lovat
att vara med oss.
Tillsammans med dig är vi trygga.
Vi ber i ditt namn,
Fader, Son och Ande.

4

Jesus Kristus, vår Herre,
du är Ordet som blev människa
och vandrade bland oss på jorden.
Du blev vår vän, vår bror.
Du ser in i våra hjärtan.
Du vet hur utsatta vi är,
hur sköra våra planer,
hur tunn isen under våra fötter.
Vi ber dig: Tag oss vid handen,
och var med oss alla dagar
till tidens slut.