Fredag 25.6.2021

3 årgången

Fjärde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Förlorad och återfunnen

Gud är en nådig fader. Han söker syndarna och förlåter. I himlen gläder man sig över varje förlorad som blir funnen.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Vänd dig till mig, var barmhärtig,
ty jag är ensam och betryckt.

Ps. 25:16

Psalm:

Lycklig den vars brott har förlåtits
och vars synd har plånats ut!
Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren
och vars sinne är utan svek!
Jag erkände min synd för dig,
jag dolde inte min skuld.
Jag sade: Jag vill bekänna
mina brott för Herren.
Och du förlät min synd och skuld.
Därför ber dina trogna till dig
i nödens tid.
När de stora vattnen stiger
når de inte dem.
Du är min fristad,
du bevarar mig för nöden,
du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig.
Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå,
jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.

Ps. 32:1-2, 5-8

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jag har gått vilse som ett bortsprunget får.
Sök rätt på din tjänare.
Jag fördjupar mig i dina befallningar.

Ps. 119:176, 94

Hos. 14:2-9

Vänd tillbaka, Israel, till Herren, din Gud,
du har kommit på fall genom din synd.
Kom med era ord
och vänd tillbaka till Herren,
säg till honom:
Förlåt all vår skuld,
ta emot det goda,
vi skall infria våra löften.
Assyrien räddar oss inte,
vi skall inte stiga till häst,
inte längre säga ”Vår Gud”
till ting vi själva har gjort.
Hos dig finner faderlösa barmhärtighet.
Jag skall bota dem från deras trolöshet,
jag skall älska dem av hjärtat,
min vrede har vänt sig från dem.
Jag skall bli som dagg för Israel,
och han skall blomstra som en lilja,
slå rot som en poppel
och skjuta nya skott.
Hans prakt skall vara som olivträdets,
hans doft som Libanons.
De skall åter få bo i hans skugga,
de skall frodas som en trädgård
och blomstra som en vinstock.
Han skall bli ryktbar som Libanons vin.
Vad har Efraim mer med avgudarna
att skaffa?
Jag är den som ger svar och vakar
över honom.
Jag är som en grönskande cypress.
Från mig får du din frukt.

Ef. 2:1-10

Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta – och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.

Matt. 9:9-13

Jesus fortsatte sin vandring, och då han såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset sade han till honom: ”Följ mig!” Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sade till lärjungarna: ”Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?” Han hörde det och sade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Dagens bön

1

Gud, vår himmelske Fader.
Du vill inte att någon enda människa
skall gå förlorad.
Du söker oss mycket mer än vi söker dig.
Hjälp oss att höra din röst när du kallar.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.

2

Gud, all nåds källa,
tröstens och kraftens källa.
Du söker också dem som har fallit djupast;
alla vilsegångna vill du föra hem.
Därför vågar vi lita på din nåd och be:
Tag hand om oss,
låt oss inte gå förlorade.
Hör oss för din Sons,
vår Herres Jesu Kristi skull.

3

Käre himmelske Fader,
du som inte låter någon av de dina
gå förlorad
och som sluter alla dina barn i din famn,
hur skamligt de än har burit sig åt,
förbarma dig över oss.
Bekräfta genom ditt ord och din Ande
att också vi tillhör dig
och att det blir glädje också över oss
i ditt himmelska rike.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.