Måndag 15.11.2021

3 årgången

Uppbrottets söndag

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Vaka!

Uppbrottets söndag är kyrkoårets nästsista söndag. Den handlar om det andliga vakandet och väntan på Kristi återkomst. Vi löper risk att tröttna och bli likgiltiga. Lätt blir vi alltför hemmastadda i denna värld och glömmer bort att vi inte är varaktiga här på jorden. En kristen människa borde vara redo att lämna detta liv när som helst. Att vaka innebär dock inte en tärande oro inför det kommande, utan en trygg förlitan på att Gud fullbordar det goda verk som han har påbörjat i oss. Enligt Guds löfte väntar oss nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Vi väntar på nya himlar och en ny jord
där rättfärdighet bor.

2 Petr. 3:13

Psalm:

Herre, du har varit vår tillflykt
från släkte till släkte.
Du fanns innan bergen föddes,
innan jorden och världen blev till.
Du är Gud från evighet till evighet.
Du låter människan bli mull igen,
du säger: Bli vad du en gång var!
Tusen år är i dina ögon
som den dag som förgick i går,
som en av nattens timmar.
Människorna sveper du bort,
de är som morgonsömnen.
De förgås som gräset.
Fast det frodas om morgonen är det förgängligt:
mot kvällen vissnar det och torkar bort.
Lär oss hur få våra dagar är,
då vinner vårt hjärta vishet.
Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas?
Förbarma dig över dina tjänare!
Mätta oss var morgon med din nåd,
så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.
Gläd oss lika länge som du plågat oss,
lika många år som vi har lidit.

Ps. 90:1–6, 12–15

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
än väktarna efter morgonen.

Ps. 130:6

Ps. 94:8-15

Ni oförnuftiga i vårt folk, tänk efter,
ni dårar, när skall ni få förstånd!
Skulle han som gett er öron inte höra,
han som skapat ögat inte se?
Skulle han som fostrar folken inte straffa,
han som undervisar människorna inte veta?
Herren känner människornas planer,
han vet att de är idel tomhet.
Lycklig den som du, Herre, fostrar
och undervisar genom din lag.
Du ger honom ro i onda dagar,
medan graven grävs åt de gudlösa.
Ty Herren förskjuter inte sitt folk,
han överger inte sin egendom.
Den rättfärdige skall få sin rätt
och alla redbara ha en framtid.

1 Thess. 5:2-11

Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när folk säger: ”Allt är lugnt och tryggt”, då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Därför får vi heller inte sova som de andra utan måste hålla oss vakna och nyktra. De som sover sover om natten, och de som berusar sig är druckna om natten. Men vi som tillhör dagen skall vara nyktra och iföra oss trons och kärlekens rustning och ha hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju också gör.

Matt. 24:36-44

Jesus sade till sina lärjungar:
”Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.
Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.”

Dagens bön

1

Herre, vår Gud.
I ditt ord har du låtit oss ana
den yttersta tidens händelser.
Öppna oss för ditt ord,
så att vi vågar möta framtiden.
Låt ingenting skilja oss
från din kärlek i Jesus Kristus.
Vi ber i hans namn.

2

Gud,
gör oss vakna för din närvaro i tiden.
Ge oss tillförsikt inför uppbrottets stund,
och förväntan inför din Sons återkomst.
Vi ber om kraft att verka för ditt rike
medan vi väntar.
I Jesu Kristi namn.

3

Himmelske Fader.
Vi vill öppna vår dörr med glädje
när det är du som kommer,
och regla den med dubbla lås
när din ovän vill ta sig in.
Herre, ge oss en vaken blick,
så att vi är närvarande i vårt eget liv
och granskar dem som vill dra in i vårt hjärta.
Det ber vi om genom Jesus Kristus, vår Herre.

4

Fader,
du är Gud över tid och evighet.
Tack för att vi får vara hos dig
när det känns svårt att leva
och när döden skrämmer oss.
Gör oss visa, så att vi ser din goda vilja,
och modiga, så att vi vågar leva som du vill.
Hör vår bön i Jesu namn.