Måndag 2.8.2021

3 årgången

Tionde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Trofast förvaltning av Guds gåvor

Denna söndags texter uppmanar oss att trofast och ansvarsfullt förvalta de gåvor vi fått av Gud. En kristen människa bör använda givna möjligheter med klokhet och insikt, och utan att tumma på sanningen. Hennes handlingar skall i alla livets skiften styras av trohet också i det lilla.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Herre, låt mitt rop tränga fram till dig,
ge mig förstånd, som du har sagt.

Ps. 119:169

Psalm:

Underbara är dina lagbud,
därför lyder jag dem.
När dina ord öppnar sig ger de ljus,
åt de oerfarna ger de förstånd.
Jag lyssnar begärligt, med öppen mun,
ty jag längtar efter dina bud.
Vänd dig till mig och visa mig nåd,
som du gör med dem som älskar ditt namn.
Led mina steg, som du har lovat,
låt ingen ondska få makt över mig.
Befria mig från människors förtryck,
så skall jag följa dina befallningar.
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare
och lär mig dina stadgar.
Tårar strömmar från mina ögon,
för att man inte håller din lag.

Ps. 119:129–136

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Rättfärdig är du, Herre,
och rättvisa är dina lagar.

Ps. 119:137

Ordspr. 3:27-32

Neka ingen en skälig gåva
när det står i din makt att hjälpa.
Om du har något, svara då inte din broder:
”Kom tillbaka i morgon, då skall du få.”
Anstifta inget ont mot din broder,
som tror sig bo trygg i din närhet.
Tvista inte med någon utan fog,
med en som inte har gjort dig något ont.
Avundas inte våldsverkaren,
slå inte in på de vägar han går.
Herren avskyr den som är falsk,
men de rättrådiga har hans vänskap.

ELLER

1 Mos. 41:46-49, 53-57

Josef var 30 år när han stod inför farao, kungen av Egypten.
Josef lämnade farao och företog en resa genom hela Egypten. Under de sju överflödsåren gav landet rika skördar, och under dessa sju år av överflöd i Egypten lät Josef samla in alla livsmedel och lagra dem i städerna: i varje stad lagrades de grödor som vuxit på åkrarna runt omkring. Josef lade upp förråd av spannmål i stor mängd, den var som havets sand. Till sist fick man sluta räkna, det gick inte att hålla räkning längre.
När de sju överflödsåren i Egypten var förbi började de sju hungeråren, så som Josef hade förutsagt. Alla länder drabbades av hungersnöd, men överallt i Egypten hade man bröd. När man började känna av hungersnöden över hela Egypten och folket ropade till farao efter bröd svarade han: ”Gå till Josef och gör som han säger.” Då nu hungersnöden hade drabbat hela landet öppnade Josef alla spannmålsförråden och sålde säd till egypterna, eftersom hungersnöden var svår i Egypten. Och från hela jorden kom man till Egypten för att köpa säd av Josef, ty det var svår hungersnöd överallt.

Hebr. 10:19-25

Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget – hans kropp – som han har invigt åt oss. Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar, och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

ELLER

Apg. 20:17-24

Från Miletos skickade Paulus emellertid bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. När de infunnit sig sade han till dem: ”Ni vet hur jag har uppträtt bland er hela tiden, från första dagen jag kom hit till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och under prövningar som jag har utsatts för genom judarnas anslag. Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det, offentligt och i hemmen, och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår herre Jesus. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som skall möta mig där. Jag vet bara att den heliga anden i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig; jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium.”

Luk. 12:42-48

Jesus sade: ”Tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker: Det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han skall bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera.”

Dagens bön

1

Gud, vår himmelske Far.
Du har anförtrott oss dina goda gåvor.
Gör oss kloka och trofasta
i allt vad vi gör.
Gör oss starka och uthålliga
när vi tjänar dig och varandra.
Gör oss lyhörda och trogna i vår kärlek.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Helige Gud.
Allt vi äger har vi fått av dig
och till dig skall vi återlämna allt.
Hjälp oss att vara pålitliga tjänare
som inte förslösar och missbrukar dina gåvor.
Tack för att du bär oss med din nåd,
som du ger oss genom Jesus Kristus,
vår Herre.

3

Helige Gud,
du ger oss din värld.
Hjälp oss ta vara på
det som du har lagt i våra händer.
Du känner vår otillräcklighet.
När vi talar, påminn oss då om
att du har gett oss orden.
I Jesu Kristi namn.