Måndag 27.9.2021

3 årgången

Adertonde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

En kristen människas frihet

Tron på Kristus befriar oss från att grunda våra liv på egna gärningar, konventionella regler eller andras åsikter. Kristus befriar från de trånga gränser som människorna sätter, men han binder sina efterföljare till sanningen och kärleken. Kristi kärlek är riktmärke för en kristen människas liv, handlingar och beslut.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Ditt ord är en lykta för min fot,
ett ljus på min stig.

Ps. 119:105

Psalm:

Vad jag älskar din lag!
Jag begrundar den dagen lång.
Dina bud gör mig visare än min fiende,
de finns alltid hos mig.
Jag äger mer vishet än alla mina lärare,
ty jag begrundar dina lagbud.
Jag är klokare än de gamla,
ty jag följer dina befallningar.
Det ondas väg beträder jag aldrig,
jag vill lyda ditt ord.
Jag viker inte från dina lagar,
ty du ger mig undervisning.
Vad ditt löfte är ljuvt för min gom,
det smakar sötare än honung!
Av dina befallningar får jag förstånd,
därför hatar jag lögnens alla vägar.

Ps. 119:97–104

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.

Ps. 136:1

Jes. 1:10-17

Lyssna till Herrens ord,
sodomfurstar!
Hör vad vår Gud har att säga,
gomorrafolk!
Vad skall jag med alla era slaktoffer?
säger Herren.
Jag är mätt på brännofferbaggar
och gödkalvars fett,
jag vill inte ha blodet
från tjurar och lamm och bockar.
Vem har begärt detta av er
när ni träder fram inför mig,
ni som trängs på mina förgårdar?
Kom inte med era meningslösa gåvor,
jag avskyr offerröken.
Nymånad, sabbat, högtidssamling –
jag tål inte falskhet och fest.
Jag hatar era högtider och nymånadsfester,
de har blivit en börda för mig,
som jag inte orkar bära.
När ni lyfter era händer i bön
vänder jag bort blicken.
Hur mycket ni än ber
lyssnar jag inte.
Ni har blod på händerna.
Tvätta er, rena er!
Låt mig slippa se era illdåd.
Sluta göra det onda
och lär er göra det goda.
Sträva efter rättvisa,
stöd den förtryckte.
För den faderlöses talan,
skaffa änkan rätt.

Gal. 5:22-26

Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra.

Mark. 7:5-13

Fariseerna och de skriftlärda frågade Jesus: ”Varför lever inte dina lärjungar efter fädernas regler utan äter med orena händer?” Han svarade: ”Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud. Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler.” Och han sade: ”Det är just det rätta – att upphäva Guds bud för att låta era egna regler gälla! Mose sade: Visa aktning för din far och din mor och: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: ’Det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det gör jag till korban’ (det vill säga tempelgåva), då kan ni inte låta honom göra något för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni.”

ELLER

Mark. 2:23-28

En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus – det var när Evjatar var överstepräst – och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.” Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”

Dagens bön

1

Full av nåd är du Gud.
Din Son, Jesus Kristus,
visade oss vägen till livet,
kärlekens väg.
Lär oss att lyssna som han.
Låt oss få vandra i frihet som han.
Hjälp oss att handla kärleksfullt som han.
Hör oss för Frälsarens skull.

2

Gud, vår Far.
Öppna vårt hjärta för den sanna bönen
och öppna våra ögon för din kärleks under.
Ge oss tålamod, så att vi minns
att du aldrig har lovat
att lyfta bort lidandet,
men har gett löftet
att bära det med oss.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Himmelske Fader.
Befria oss från ordridåer som döljer tomhet,
och från falska krav som inte har sin grund i dig.
Låt Jesu ord göra oss känsliga för det
som självklart är rätt,
så att vi ser vad kärleken kräver.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

4

Evige Gud, du sände
din Son, Jesus Kristus, för att befria oss.
Lär oss att leva i din frihet.
Lär oss att lyssna till din vilja
och att förverkliga den
här på jorden.
I Jesu Kristi namn.