Söndag 17.5.2020

2 årgången

Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Hjärtats samtal med Gud

Rogate (Bed! Anropa!) avviker från de övriga söndagarna efter påsk såtillvida att det latinska namnet inte kommer från dagens antifon utan från de festprocessioner som hölls fr.o.m. 300-talet i Rom. De ersatte de hedniska processioner som man om vårarna hade hållit ute på fälten. Från slutet av 400-talet förekom kyrkliga processioner på vardagarna mellan bönsöndagen och Kristi himmelsfärdsdag. Därför kallades de för gångdagar.

Inom den evangeliska kristenheten talar bönsöndagens texter traditionellt om bönen och om Kristus som den stora förebedjaren och böneläraren.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Berätta det med jubel, förkunna det
och låt det bli känt över hela jorden
att Herren har befriat sin tjänare Jakob.

Jes. 48:20

Psalm:

Länge väntade jag på Herren,
och han böjde sig ner till mig
och hörde mitt rop.
Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur slam och dy.
Han ställde mig på fast mark,
mina steg gjorde han trygga.
Han lade en ny sång i min mun,
en lovsång till vår Gud.
Många skall se det och bäva
och sätta sin lit till Herren.
Lycklig den som litar fast på Herren
och inte vänder sig till de trotsiga
och dem som avfaller till lögnens makter.
Stora är de ting du har gjort,
dina under, Herre, min Gud,
och dina planer med oss.
Ingen kan mäta sig med dig.
Jag vill tala och berätta om dem,
men de är fler än jag kan räkna.

Ps. 40:2-6

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Var inte oroliga, jag har besegrat världen.

Joh. 16:33

Dan. 9:17-19

Hör, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt för din egen skull, Herre, ditt ansikte lysa över ditt tempel som ligger ödelagt. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör, öppna dina ögon och se förödelsen som drabbat oss och den stad över vilken ditt namn har utropats. Vi litar inte till vår egen rättfärdighet när vi kommer inför dig med våra böner, utan till din stora barmhärtighet. Herre, hör! Herre, förlåt! Herre, lyssna och grip in! För din egen skull, min Gud, dröj inte, ty över din stad och ditt folk har ditt namn utropats!”

Rom. 8:24-28

I hoppet är vi räddade – ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.
Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan.

Matt. 6:5-13

När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.
Så skall ni be:
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen
som kommer.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som
står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

Dagens bön

1

Gud vår Fader i himlen,
vi tackar dig för att du har lovat ge oss
allt vad vi ber om i Jesu namn.
Låt din heliga Ande själv be med oss,
så att vi tror på ditt löfte
och lever i bönegemenskap med dig
och hela ditt folk.
Du vet vad vi behöver
och förmår ge oss långt mer
än vi kan begära eller tänka.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Gud,
du har lovat att lyssna när vi ber.
Ge oss bönens ande,
så att vi inte bara talar utan också lyssnar
och uppmärksamt begrundar vad du vill säga oss.
Gör oss öppna för förlåtelsen,
låt oss leva i din kärlek.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Käre Fader.
Du vet vad vi behöver
innan vi själva förstår det,
och du läser vårt hjärta
innan det har börjat bedja.
Likväl vill du, himmelske Fader,
att vi skall röja en skyddad mötesplats
där vi, utan tomma ord och förställning,
kan tala med dig om vårt eget liv
och om deras, som du har lagt på våra hjärtan.
Herre, lär oss att vara sanna i vår bön,
så att vi kan känna igen dina överflödande gåvor i vårt liv.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

4

Vår Far i himlen.
Vi tackar dig för bönens gåva.
Tack för att vi får be till dig
när vi tror att alla utvägar redan är prövade.
Lär oss att lita på dig
och att överlämna både små och stora bekymmer
i din vård.
Tack för att du hör oss och hjälper oss
också då vi inte själva förstår hur.
Hjälp oss att kunna vila hos dig som ett barn
i sin mors eller fars famn.

5

Vår Herre Jesus Kristus.
Du lärde oss att be.
Hör din kyrkas böner.
Hjälp oss att lita på
att vår himmelske Far
enligt sin vilja ger oss
vad vi ber om i ditt namn.
Dig vare ära i evighet.