Söndag 26.5.2024

3 årgången

Treenighetssöndagen

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Sex altarljus

Den dolde Guden

I den västliga kyrkan bestämdes år 1334 att pingstens oktav, d.v.s. söndagen efter pingst, skulle firas som den heliga Treenighetens söndag. Denna söndag sammanfattar den undervisning som man fått om Gud genom de frälsningshistoriska händelserna. Treenighetssöndagen är trosbekännelsens dag.

Texterna talar om Guds dolda väsen, som övergår allt mänskligt förstånd. Gud är en, men vi har lärt känna honom som Fadern, Sonen och den heliga Anden. Han är Skaparen, Återlösaren och Heliggöraren. Tron talar inte om Guds väsen på ett kunskapsmässigt och systematiserande sätt, utan den förkunnar hans nådegärningar med förundran och lovprisning.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Lovad vare den heliga Treenigheten
en odelad Gud.
Han är god och nådig mot oss.

Missale Aboense

ELLER

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader.
Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse
som genom Kristus finns i himlen.

Ef. 1:3

Psalm:

Kom, låt oss jubla till Herrens ära
och hylla vår klippa, vår räddning!
Låt oss träda fram inför honom och tacka,
hylla honom med sång och spel!
Kom, låt oss falla ned och tillbe,
knäböja inför Herren, vår skapare,
ty han är vår Gud
och vi hans folk, fåren i hans hjord

Ps. 95:1-2, 6-7

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud,
lovad och upphöjd i evighet,
och prisat vare din härlighets heliga namn,
lovprisat och upphöjt i evighet.

De tre männens lovsång ur Tillägg till Daniel B:29

4 Mos. 6:22-27

Herren talade till Mose:
Säg till Aron och hans söner: Med dessa
ord skall ni välsigna Israels folk:
Herren välsignar dig och
beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig
och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig
och ger dig sin fred.
De skall uttala mitt namn över israeliterna, och jag skall välsigna dem.

ELLER

Jes. 66:1-2

Så säger Herren:
Himlen är min tron
och jorden min fotapall.
Vad för ett hus kan ni bygga åt mig,
vad för en viloplats?
Allt detta har mina händer gjort,
allt detta är mitt, säger Herren.
Den ödmjuke och förkrossade
tar jag mig an,
den som bekymrar sig om mitt ord.

Ef. 1:3-6 (7-10) 11-14

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom – det var hans viljas beslut – till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son.
(I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser – så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.)
I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning – i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.

Matt. 28:16-20

De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Dagens bön

1

Helige Gud,
i dag böjer vi oss i tillbedjan inför dig,
du vår tillvaros djupaste hemlighet.
Men vardagens bekymmer och oro
tränger sig på oss.
Hoten mot hela vår existens tynger oss.
Gud, vår Far, hjälp oss att lita på dig alla dagar.
Kristus, vår Frälsare, lär oss att gå i dina fotspår.
Heliga Ande, vår försvarare,
hjälp oss att lovprisa dig med vårt liv.

2

Helige, treenige Gud.
Av dig, genom dig och till dig är allting.
Vi tackar och lovar dig för din skapelse.
Vi tackar dig för att du försonar och fulländar allt.
Våra tankar kan inte utforska dina vägar.
Våra ord förmår inte beskriva ditt väsen.
Men du har själv blivit en av oss;
du vill leva i oss, och därför ber vi:
Ge oss en tro som bekänner dig som vår far,
Jesus Kristus som vår bror,
och den heliga Anden som vår ständiga hjälpare.
Vi prisar dig, treenige Gud, en enda Gud
från evighet till evighet.

3

Helige Gud, vår himmelske Fader.
Av dig och genom dig och till dig är allting.
Vi ser inte ditt ansikte.
Vi fattar inte ditt väsen,
våra tankar och ord räcker inte till.
Det enda vi har är vår förundran.
Vi tillber dig, Fader.
Se till oss i din outgrundliga kärlek.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den heliga Anden
lever i evigheters evighet.

4

Käre himmelske Far.
Tack för att du har gett oss uppgiften
att bära glädjebudskapet om din Son, Herren Jesus,
till alla folk.
Vi, dina barn, kommer på många sätt till korta,
och våra egna krafter räcker inte till.
Tack för att du ändå vill lita på oss.
Därför ber vi:
Låt den heliga Anden ge oss kraft och leda oss.
Tack för att du har lovat vara med oss alla dagar.
I vår Herres Jesu Kristi namn.