Söndag 27.11.2022

2 årgången

Första söndagen i advent

Julkretsen, adventstiden

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturgisk färg: vit, från måndag till lördag violett eller blå

Sex altarljus

Din konung kommer i ödmjukhet

Perikopvalet för denna söndag förenar de evangeliska kyrkorna med den medeltida traditionen. Första söndagen i advent handlar om hur Jesus rider in i Jerusalem. Jesus kom inte till Jerusalem som en jordisk härskare, utan han kom ödmjuk, ridande på en åsna. På detta sätt anknöt han till Sakarjabokens profetia om fridsfurstens ankomst. Samma hänvisning finns också i den gamla benämningen Adventus humiliationis (ödmjukhetens advent).

Kyrkoårets första söndag förkunnar att Gud inte är långt ifrån oss. Gud kommer oss nära för att skapa frälsningens nya tid för sitt folk. Med hosiannarop hälsar vi Jesus som vår Konung och gläder oss åt att han har kommit för att befria oss till gemenskap med Gud och med varandra.

Dagens evangelietexter sammanbinder advent och jul med palmsöndagens och påskens händelser. På detta sätt blir påskens centrala ställning i kyrkoåret tydlig redan från första början. Julen måste ses i samband med Kristi lidande, död och uppståndelse.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.

Sak. 9:9

Psalm:

Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är då ärans konung?
Det är Herren, den väldige hjälten,
Herren, väldig i strid.
Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är han, ärans konung?
Det är Herren Sebaot,
han är ärans konung.

Ps. 24:7-10

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Herre, visa oss din godhet
och ge oss din hjälp!

Ps. 85:8

Sak. 9:9-10

Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given.
I ringhet kommer han, ridande på en åsna,
på en ung åsnehingst.
Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,
alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.
Han skall förkunna fred för folken,
och hans välde skall nå från hav till hav,
från floden till världens ände.

1 Petr. 1:6-12

Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.
Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i.

Mark. 11:1-10

När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han i väg två av sina lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han skall strax skicka tillbaka den.” De gav sig i väg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: ”Vad gör ni? Tar ni åsnan?” Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!”

Dagens bön

1

Jesus Kristus, vår Herre,
i dig är Guds bild fullt synlig.
Vi väntar på att du skall komma
för att bryta ondskans makt
och fylla vårt liv med frid och nåd.
Låt ordet, sakramenten och ljuset
leva i oss under det nya kyrkoåret.
Hör oss, du som med Fadern
och den heliga Anden lever i evighet.

2

Herre, i dag tänder vi det första ljuset
i en tid av förväntan och glädje
över att du kommer till oss.
Den som hoppas på dig
lämnar du aldrig ensam.
Din kärlek brinner som ljusets låga.
Herre, välsigna vår väntan
på ljusets tid.

3

Herre Jesus Kristus,
ödmjukt och obemärkt
för du försoningen till seger.
Befria oss från mörkrets makt
och från allt som hindrar oss
att möta din saktmodighet.
Välsigna det ljus
som har tänts hos oss,
så att ingenting skuggar
vår väntan på dig.
Herre, vi tackar dig för att du kommer oss nära.

4

Käre Gud och Skapare,
i dag tänder vi det första ljuset.
När dagarna blir mörkare
lyser den lilla lågan i kyrkan och i hemmen
och påminner oss om att din Son, Jesus Kristus,
kommer till oss.
Med glädje vill vi ta emot honom
i våra hjärtan.
Låt också oss få vara lågor
som sprider ditt ljus
till alla dem som är ensamma och rädda.
I Jesu namn.

5

Vår Konung, Jesus Kristus,
när du kom ridande på den unga åsnans rygg
sjöng människorna vid vägkanten.
Vi vill också visa vår glädje
och vår tacksamhet
för att du kommer till oss.
Nu är det advent och vi ber:
Kom till våra hem
och till varje hjärta.
Låt ditt ljus lysa bland oss
och sprida värme och glädje
i vintermörkret.
Hosianna Davids son!