Söndag 29.8.2021

3 årgången

Fjortonde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Vår nästa

Genom sitt liv och sin undervisning gav Jesus uttryck för den kärlek från Gud som överskrider alla gränser. Hans exempel förpliktigar oss att se en nästa i varje människa. Av Kristus får också vi kraft att göra gott mot våra medmänniskor. En människa är inte alltid själv medveten om att hon är ett redskap för Guds kärlek när hon gör goda gärningar.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Låt inte de hjälplösa gå besvikna bort,
låt de förtryckta och fattiga prisa ditt namn!

Ps. 74:21

Psalm:

Det går väl för den som gärna ger lån
och är redlig i allt han gör.
Han bringas aldrig på fall,
den rättfärdiges minne skall alltid bestå.
Olycksbud behöver han inte frukta,
hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren.
Hans hjärta är lugnt, han är utan fruktan,
han får se sina fienders fall.
Han strör gåvor över de fattiga,
hans lycka varar för alltid,
han blir upphöjd och ärad.

Ps. 112:5–9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er,
det skall ni också göra för dem.

Matt. 7:12

Rut 1:7-11, 14-18

Medan de var på väg mot Juda sade Noomi till sina sonhustrur: ”Vänd nu hem till era mödrar, båda två. Må Herren visa trofasthet mot er, liksom ni har gjort mot våra döda och mot mig. Må han ge er båda ett liv i trygghet med hem och make.” Sedan kysste hon dem till avsked, men de började gråta högljutt och sade: ”Nej, vi följer med dig tillbaka till ditt folk!” Men Noomi svarade: ”Vänd tillbaka, mina döttrar! Varför skulle ni följa mig? Jag föder aldrig mer söner som kan bli män åt er.”
Då började de gråta igen, och Orpa kysste sin svärmor till avsked, men Rut kunde inte skiljas från henne. Noomi sade: ”Du ser att din svägerska vänder tillbaka till sitt folk och till sin gud. Följ med henne tillbaka.” Men Rut svarade:
”Tvinga mig inte att överge dig
och vända tillbaka.
Dit du går, går också jag,
och där du stannar, stannar jag.
Ditt folk är mitt folk,
och din Gud är min Gud.
Där du dör, vill jag dö,
och där vill jag bli begraven.
Herren må göra mig vad som helst –
endast döden skall skilja oss åt.”
Då Noomi såg att Rut var fast besluten att följa henne talade hon inte mer om saken.

Rom. 13:8-10

Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.

Mark. 12:41-44

Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade: ”Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på.”

Dagens bön

1

Gud,
när vi möter dem som lider
och när vi inte räcker till
behöver vi din kärleks kraft
mer än något annat.
Lär oss att vara barmhärtiga,
lär oss att inte gå förbi.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Himmelske Fader.
Du låter din sol gå upp över onda och goda
och låter regnet falla
över rättfärdiga och orättfärdiga.
Vi ber dig:
Låt tro och kärlek växa i oss.
Hjälp oss att ta till vara de tillfällen
som du ger oss.
Hjälp oss att bli en nästa
för dem som behöver oss.
Hindra oss från att gå förbi
där vi borde stanna.
Lär oss att se en syster eller bror
i varje människa som lider.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

3

Himmelske Fader.
Ditt bud är att jag skall älska min nästa
såsom mig själv
och att vi inte skall dra oss undan dem
som behöver vår hjälp.
Fader, inför din heliga vilja kommer vi till korta.
Vi kommer inte ens ihåg dem som vi gick förbi.
Berör oss därför i de avgörande ögonblicken
med glöden av din kärlek,
så att vi utan dröjsmål
sträcker ut vår hand där den behövs.
Om det ber vi i Jesu namn.