Söndag 3.3.2024

3 årgången

Tredje söndagen i fastan (Oculi)

Påskkretsen, fastetiden

Malmin kirkon alttari

Liturgisk färg: violett eller blå

Två altarljus

Jesus segrar över ondskans makter

Beteckningen Oculi (Mina ögon eller Min blick) utgör inledningsord till dagens antifon (Ps. 25:15).

Berättelsen om utdrivningen av onda andar, som är ett centralt motiv för tredje söndagen i fastan, kommer ursprungligen från bruket att vid påsk döpa nya medlemmar i församlingen. Fastetiden var därför en förberedelsetid före dopet. I själva dopet ingick sedan flera exorcismer, d.v.s. utdrivningar av den onde. Tematiskt ansluter sig denna söndag till första söndagen i fastan. Vi manas att framför allt tänka efter på vilken sida vi står. Båda söndagarna betonar att Kristus är segrare över mörkrets makter.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Min blick är ständigt fäst på Herren,
det är han som löser min fot ur snaran.

Ps. 25:15

Psalm:

Herre, min synd är stor,
förlåt den, ditt namn till ära.
Var och en som fruktar Herren
får veta vilken väg han skall välja.
Själv får han leva i ro,
och hans barn skall ta landet i arv.
De som fruktar Herren blir hans förtrogna,
hans förbund skall ge dem insikt.
Min blick är ständigt fäst på Herren,
det är han som löser min fot ur snaran.
Vänd dig till mig, var barmhärtig,
ty jag är ensam och betryckt.
Lindra mitt hjärtas plåga,
för mig ut ur mitt trångmål.
Tänk på mitt lidande och mitt betryck
och förlåt mig alla mina synder.
Se på mina fiender – så många de är,
så hätska i sitt hat!
Rädda mitt liv, befria mig,
svik mig inte, jag flyr till dig.

Ps. 25:11-20

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Psalmstrof

Vi ser mot Herren, vår Gud,
och hoppas på hans nåd.

Ps. 123:2

Jer. 7:23-26

Vad jag befallde dem var detta: Lyssna till mig, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra alltid den väg jag befaller er att vandra, så skall det gå er väl. Men de ville inte lyssna, inte höra på mig. Era fäder lydde sina onda och hårda hjärtan. Från den dag de lämnade Egypten ända till denna dag har de gått bakåt och inte framåt. Gång på gång sände jag mina tjänare profeterna till dem, men de ville inte lyssna till mig, inte höra på mig. De var styvnackade och bar sig värre åt än sina fäder.

1 Joh. 5:18-20

Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem och den Onde kan inte röra dem. Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den Ondes våld. Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet.

Joh. 8:46-59

Jesus sade:
”Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader.”
Judarna sade: ”Har vi inte rätt när vi säger att du är samarier och att du är besatt.” Jesus svarade: ”Jag är inte besatt, utan jag ärar min fader, men ni skymfar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Sannerligen, jag säger er: den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden.” Judarna sade: ”Nu vet vi att du är besatt. Abraham dog och profeterna likaså, men du säger att den som bevarar ditt ord aldrig någonsin skall möta döden. Skulle du vara större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna dog. Vem tror du att du är?” Jesus svarade: ”Om jag själv förhärligar mig är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig, han som ni säger är er Gud. Ni vet inte vem han är, men jag känner honom, och om jag säger att jag inte känner honom, så blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom, och jag bevarar hans ord. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig.” Judarna sade då till Jesus: ”Du är inte femtio år, och ändå har du sett Abraham.” Han svarade: ”Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.” Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet.

Dagens bön

1

Allsmäktige Gud,
också ondskan måste böja sig för dig.
Beskydda oss
så att det onda inte får grepp om oss.
Låt i stället din kärlek forma vårt liv.
Det ber vi om för Jesu Kristi skull.

2

Fader, vi tackar dig
för att du sände din Son
att göra ondskan om intet.
Befria oss med ditt ord
och hjälp oss tro på förlåtelsen,
så att det onda inte binder oss.
Låt din Sons kraft synas i vår vardag.

3

Herre, den tid när du låter dagen gry är nära.
Herre, ofta glömmer vi vad vi lever av,
var livet finns, och kärleken.
Du, Herre, levde och dog med öppna händer.
Om vi vill följa dig måste också vi
kunna släppa greppet om vårt liv.
Låt oss med öppnade händer
möta din påskmorgon som det ljus
som ständigt bryter in och förvandlar.
Herre, vi ber i ditt namn.