Tisdag 12.1.2021

3 årgången

Första söndagen efter trettondagen

Julkretsen, trettondagstiden

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Dopets gåva

Denna söndag handlar om Jesu dop, trettondagens gammalkyrkliga tema. Från Jesu dop vidgas infallsvinkeln också till det kristna dopet, som är ett tecken på Guds nåd. Alla nytestamentliga texter denna söndag handlar om dopet och dess betydelse i en kristen människas liv. Jesu dop vid början av hans lidandesväg är grunden för vårt eget dop. I dopet förenas vi med Kristus och med varandra.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Jublande skall ni ösa vatten
ur räddningens källor.

Jes. 12:3

Psalm:

Genom din ynnest vinner vi seger,
ty vår sköld tillhör Herren,
vår kung tillhör Israels Helige.
Du talade en gång i en syn,
du sade till dina trogna:
”Jag kröner en hjälte,
jag upphöjer en yngling ur folket.
Jag har funnit David, min tjänare,
och smort honom med min heliga olja.
Min hand skall vara hans fasta stöd,
min arm skall ge honom styrka.
Han skall säga: Du är min fader,
min Gud och min räddande klippa.
Han skall vara min förstfödde,
den högste bland jordens kungar.
För evigt skall jag visa honom nåd,
mitt förbund med honom skall stå fast.
Hans ätt skall jag låta bestå för alltid,
hans tron så länge himlen är till.”

Ps. 89:18–22, 27–30

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Där är Guds lamm som tar bort världens synd.

Joh. 1:29

1 Mos. 9:12–16

Gud sade: ”Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled: min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser. När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden.”

ELLER

Jos. 3:5–11, 17

Josua sade till folket: ”Rena er, ty i morgon skall Herren göra under bland er.” Till prästerna sade han: ”Lyft upp förbundsarken och gå i spetsen för folket.” Då lyfte de upp förbundsarken och gick framför folket.
Herren sade till Josua: ”Från och med i dag skall jag ge dig storhet, så att israeliterna förstår att jag är med dig, som jag var med Mose. Säg nu till prästerna som bär förbundsarken att stanna alldeles i vattenbrynet när de kommer till Jordan.”
Josua sade till israeliterna: ”Stig fram och hör Herrens, er Guds, ord.” Han fortsatte: ”Av detta skall ni förstå att den levande Guden är mitt ibland er och att han skall driva undan kanaaneer, hettiter, hiveer, perisseer, girgasheer, amoreer och jevuseer för er: förbundsarken, hela jordens härskares ark, skall gå framför er över Jordan.”
Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stilla på den torra bottnen mitt i Jordan, medan israeliterna gick över torrskodda, ända tills allt folket hade kommit över floden.

Gal. 3:23–29

Innan tron kom hölls vi under uppsikt, med lagen över oss, tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.

Luk. 3:15–18, 21–22

Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: ”Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.”
På detta och många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem.
När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.”

Dagens bön

1

Herre, himmelske Far.
Du sände din Son till världen
för att försona oss med dig
och ge oss det eviga livet.
Låt din levande Ande fylla oss
med tro på din frälsning.
Hjälp oss att bekänna den tro
som vi är döpta till.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Kristus, till dig är vi döpta
i helig Ande.
Vi tror att var och en som du har gjort fri
verkligen är fri.
Bevara oss från att gå genom livet
utan att se de möjligheter du ger oss.
Förnya vår förmåga att se och förstå.
Jesus Kristus, ge oss mod att leva
som dina älskade barn.

3

Fader, du hör den som ber,
den som ropar till dig om hjälp.
Du överger inte den som söker dig.
Vi är döpta till din kärlek
och där vill vi leva.
Vi vill vända oss bort
från det som är yttre sken.
Vi vill likna dig
som ser till det inre.
Hör oss Fader, för Jesu Kristi skull.

4

Jesus Kristus,
vid ditt dop tog du på dig världens synd,
och du delade människans lott.
Oss tog du i din vård när vi döptes,
och också vi vet vad det är att vara människa.
Sargade av livet kommer vi till dig och ber:
Du smärtornas man, lindra vår smärta,
förnya vår själ, ande och kropp
med din förbarmande kärlek.
Hör oss, du som med Fadern och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

5

Gud, vår Far,
du utvalde din Son, Jesus Kristus,
att bli världens Frälsare.
I dopet utvalde du också oss.
Vi är nu dina barn.
För dig är det inte viktigt
hur vi ser ut,
för du ser till våra hjärtan.
Också den som är liten och svag
får vara din medhjälpare.
Vi ber: Ge oss kraft och mod
att troget göra din vilja.
För Jesu Kristi skull.