Tisdag 9.11.2021

3 årgången

Tjugofjärde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Medborgare i två riken

De kristna har sitt rätta hemland i det himmelska riket, det eviga livet hos Gud. Samtidigt är de medlemmar i det världsliga samhället och har ansvar för det. De ber för statsmakten och följer samfundets lagar och förpliktelser. Samhället hör till de levnadsordningar som Gud har instiftat. Den jordiska överheten är förordnad av Gud till att vårda och skydda människolivet. Överheten kan dock vända sig bort från Gud. Det kan uppstå situationer då den handlar mot Guds vilja eller vill hindra evangeliets frihet. Då måste de kristna både som individer och som samfund följa sitt samvete som är bundet till Guds ord.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Jag vet vilka avsikter jag har med er,
säger Herren: välgång, inte olycka.
Jag skall ge er en framtid och ett hopp.

Jer. 29:11

Psalm:

Vi tackar dig, Gud,
vi tackar dig och åkallar ditt namn,
vi berättar om dina under.
”Jag väljer min tid,
jag fäller en rättvis dom.
Om jorden bävar med alla som bor där,
är det jag som ger dess pelare stadga.”
Jag säger till de övermodiga: Hejda ert övermod!
och till de gudlösa: Lyft inte hornen!
Lyft inte era horn så högt,
tala inte styvnackat och fräckt.
Ty inte från öster och inte från väster
och inte från öknen kommer upphöjelsen.
Nej, Gud är den som dömer,
han förnedrar den ene, upphöjer den andre.
Detta skall jag ständigt förkunna,
jag vill lovsjunga Jakobs Gud.
Alla gudlösas horn skall huggas av,
den rättfärdiges horn skall höjas.

Ps. 75:2–8, 10–11

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Han gör bommarna för dina portar starka
och välsignar ditt folk där inne.

Ps. 147:13

Dan. 2:31-41, 44

Profeten Daniel sade:
Konung, du såg i din syn en väldig staty. Den stod där framför dig, mäktig och starkt glänsande, en förfärande anblick. Huvudet på statyn var av rent guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar, benen av järn, fötterna delvis av järn, delvis av lera.
Medan du såg på den rycktes en sten loss, utan att någon hand rörde vid den, och träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järn, lera, koppar, silver och guld. Det spreds som agnar från tröskplatserna om sommaren, fördes bort av vinden och stod ingenstans att finna. Men stenen som hade träffat statyn blev till ett stort berg, som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen. Nu vill vi tyda den för konungen.
Du, konung, konungarnas konung, åt vilken himlens Gud har givit riket och makten, styrkan och äran och i vars hand han har lagt alla varelser: människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än vistas, och som han har satt till herre över dem alla – du är det gyllene huvudet. Efter dig uppstår ett annat rike, ringare än ditt, och sedan ett tredje rike av koppar, vars makt omfattar hela jorden. Det fjärde riket skall vara starkt som järn: liksom järnet krossar och slår sönder allt skall det riket krossa och bryta sönder alla de andra. Fötterna som du såg, delvis av krukmakarlera, delvis av järn, betecknar ett söndrat rike, med bara något av järnets fasthet; du såg ju att järnet var blandat med lera.
Under dessa kungars tid skall himlens Gud låta ett rike uppstå som aldrig någonsin skall gå under. Inget annat folk skall få makten över detta rike. Det skall krossa och tillintetgöra alla de andra rikena, men självt skall det bestå för evigt.

Rom. 13:1-7

Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva. De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda.
Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens skull utan också i insikt om vad som är riktigt. Det är ju därför ni betalar skatt, ty de styrande är Guds tjänare när de vakar över allt sådant. Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad.

Matt. 17:24-27

När de hade återvänt till Kafarnaum kom de som tog upp tempelskatten fram till Petrus och frågade: ”Betalar inte er mästare någon tempelskatt?” – ”Jo”, svarade han. När Petrus var hemma igen frågade Jesus innan han hunnit säga något: ”Vad tror du, Simon, av vilka kräver de jordiska kungarna tull och skatt, av sina söner eller av andra?” Då Petrus svarade: ”Av andra”, sade Jesus: ”Sönerna går alltså fria. Men för att ingen skall stöta sig på oss, så gå ner till sjön och kasta ut en krok och dra upp första fisk som nappar. Öppna gapet på den, så hittar du ett silvermynt. Ta det och lämna det för dig och mig.”

Dagens bön

1

Käre himmelske Fader.
Vi tackar dig
för att du har skrivit in din lag
i våra hjärtan.
Lär oss att följa den,
så att ingen del av vårt liv
förblir bunden i mörker, lögn och orätt.
Hindra oss från att undertrycka
och förödmjuka andra
och hjälp oss att gemensamt
verka för vår nästas och hela samhällets bästa.
Genom Jesus Kristus,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

2

Helige Gud.
Inför dig är vi alla ansvariga
med den makt vi har.
Hjälp oss att arbeta för ett samhälle
som är rättvist och tryggt.
Lär oss att förverkliga kärlek och sanning
i alla de uppdrag som du anförtror oss.
Genom Jesus Kristus,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

3

Herre,
om du beskyddar oss, går det oss väl.
Om du är vår klippa, står vi stadigt.
Vi ber dig för var och en
som har fått ansvar för andra människor.
Låt dem finna fast mark i insikten om
att det uppdrag som du har gett
är heligt och stort
och ett uttryck för din omsorg.
Vi ber i Jesu namn.