Alla helgons dag

Helgdagar, övriga kyrkliga helgdagar

Laajasalon kirkon alttari

Liturgisk färg: röd, eller särskilt vid kvällsgudstjänst vit.

Fyra altarljus

De heligas gemenskap

Alla helgons dag är en sammansmältning av två helgdagar, alla helgons dag den 1 november (Festum omnium sanctorum) och alla troende avlidnas minnesdag den 2 november (Commemoratio omnium fidelium defunctorum). Både kristenhetens martyrer och alla övriga som avlidit i tron på Kristus är sålunda föremål för åminnelse. Men ordet ”heliga” syftar inte endast på de avlidna. Alla som tillhör Kristus är heliga. I tron är de delaktiga i den osynliga gemenskapen med helgonen. Dagens traditionella huvudtext är bergspredikans saligprisningar. Enligt trosbekännelsen utgör de heliga en gemenskap som också vi på ett osynligt sätt har del i.

Bild för kvällen

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

De skall se hans ansikte,
och de skall bära hans namn på sin panna.

Upp. 22:4

Psalm:

Herre, himlen prisar dina under,
de heligas församling din trofasthet.
Ty vem i skyn kan mäta sig med Herren,
vem av gudasönerna är Herrens like?
Fruktansvärd är Gud i de heligas råd,
stor och fruktad mer än alla omkring honom.
Lyckligt det folk som vet att hylla dig,
Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus.
De gläder sig ständigt över ditt namn
och jublar över din rättfärdighet,
ty du är deras styrka och glans.
Genom din ynnest vinner vi seger,
ty vår sköld tillhör Herren,
vår kung tillhör Israels Helige.

Ps. 89:6–8, 16–19

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen.

Matt. 5:12

Jes. 65:17–19

Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord.
Det som varit skall man inte mer minnas,
inte längre tänka på.
Nej, gläd er och jubla för evigt
över det som jag skapar.
Jag skapar om Jerusalem till jubel
och dess folk till glädje.
Jag skall jubla över Jerusalem
och glädjas över mitt folk.
Där skall inte mer höras gråt och klagan.

Upp. 7:2–3, 9–17

Jag såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens sigill, och han ropade med hög röst till de fyra änglarna, som hade fått rätt att skada jorden och havet: ”Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor.”
Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”
Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: ”Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.”
Och en av de äldste sade till mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?” Jag svarade: ”Du vet det, herre.” Han sade till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem. De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”

Matt. 5:1–12

När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:
”Saliga de som är fattiga i anden,
dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer,
de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka,
de skall ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar
efter rättfärdigheten,
de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga,
de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade,
de skall se Gud.
Saliga de som håller fred,
de skall kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för
rättfärdighetens skull,
dem tillhör himmelriket.
Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.”

1 Kor. 15:51–57

Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus.

Hebr. 11:13–16

I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud; han har ju grundat en stad åt dem.

Dagens bön

1

Livets Gud.
I dag minns vi alla helgonen
och alla våra kära som har trott på dig,
och vi ber:
Låt oss få vara dina heliga.
Hjälp oss att uthärda prövningar.
Trösta oss i vår sorg.
Låt ditt ljus lysa för levande och döda.
För Jesu Kristi skull.

2

Herre Jesus, vår Frälsare.
Låt oss få vara bland dem
som skall ärva det himmelska riket.
Mätta de fattiga med din nåd
och trösta de bedrövade.
Rena oss med din förlåtelse
och gör oss till förlåtande
och fridsälskande Guds barn.
Styrk oss med hoppet om
att vi en gång får vara med i skaran
av de vitklädda inför din tron
och prisa dig och Fadern.
Honom tillhör visdom och tack,
ära, makt och kraft i evighet.

3

Gud, vår Far i himlen.
I dag minns vi alla heliga
och alla dem som dog i tron på dig.
Vi tänker på våra kära som har lämnat oss
och längtar efter att återse dem.
Herre, hjälp oss att uthärda tomheten.
Låt ditt ljus lysa över levande och döda.
I Jesu Kristi namn.

4

Käre Far i himlen.
Tack för att du är med oss i alla skeden i vårt liv.
Du tar hand om oss när vi är riktigt små.
Du bär oss när vi växer.
Tack för att du kallar oss hem till himlen
när livet är slut.
Trösta oss när vi sörjer dem
som genom döden har lämnat oss.
Ge oss redan här en aning av himlens härlighet.
Hjälp oss att lita på Jesus i alla våra dagar.
Vi ber i hans namn.

5

Allhelgonadagens kväll
Himmelske Far,
du ger människan livet
och du kallar det tillbaka.
För ett ögonblick gömmer du oss
i dödens hemlighet
och lyfter oss igen upp i ljuset,
renade och förnyade.
Vänd dig till oss
som sörjer våra bortgångna kära.
Låt din frid sänka sig över vår sorg och ångest.
Tack för att din vilja med oss är god.
Hör oss för Kristi skull.