Andra söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Förgängliga och oförgängliga skatter

Denna söndag handlar om de oförgängliga himmelska skatterna samt om de förgängliga och bedrägliga jordiska rikedomarna. Att sträva efter rikedom leder till själviska gärningar. Att älska Gud är att enligt hans vilja tjäna sin nästa. Här är Kristus vårt föredöme. Han var rik, men han blev fattig för att göra oss rika.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Men mig skall Gud köpa fri,
han skall ta mig ur dödsrikets grepp.

Ps. 49:16

Psalm:

Varför skulle jag frukta i olyckans tid,
då bedragares ondska omger mig?
De litar till sina ägodelar
och skryter med sin rikedom.
Men ingen kan köpa sig fri
och betala lösen till Gud.
Att köpa sig fri är dyrt,
man kan aldrig betala priset
för att få leva evigt
och inte läggas i graven.
Men mig skall Gud köpa fri,
han skall ta mig ur dödsrikets grepp.
Oroa dig inte när någon blir rik
och välståndet växer i hans hus,
ty ingenting får han med sig i döden,
hans rikedom följer honom inte dit ner.
Fast han räknar sig som lycklig i livet
och prisas för att det gått honom väl,
går han ändå till sina fäder,
till dem som aldrig ser ljuset mer.
Människan i all sin glans är utan förstånd,
hon liknar de oskäliga djuren.

Ps. 49:6–10, 16–21

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Frikänd skall jag se ditt ansikte
och mättas av din åsyn när jag vaknar.

Ps. 17:15

Pred. 5:9-14

Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Även detta är tomhet. Ju större förmögenhet, desto fler som tär på den. Vilken glädje ger den ägaren annat än ögats glädje? God är arbetarens sömn, han må äta litet eller mycket, men den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova.
Jag har sett något ont och plågsamt under solen: hopsparad rikedom blir sin ägares olycka. Trots hans tunga arbete går rikedomen förlorad, och får han då en son har han inget att ge honom. Lika naken som han kom till världen går han åter bort: så som han kom, så skall han gå. Ingenting får han ta med sig på färden av allt vad han med möda har förvärvat.

ELLER

Dan. 5:1-9, 13-17, 25-30

Kung Belshassar gav ett stort gästabud för sina tusen stormän och drack vin med dem. Under dryckeslaget befallde Belshassar att man skulle hämta de kärl av guld och silver som hans far Nebukadnessar hade fört bort från templet i Jerusalem; han själv och hans stormän, hans gemåler och konkubiner skulle dricka ur dem. Då hämtade man guldkärlen och silverkärlen som förts bort från templet i Jerusalem, och kungen och hans stormän, gemåler och konkubiner drack ur dem, och medan de drack vinet prisade de sina gudar av guld och silver, koppar och järn, trä och sten.
Plötsligt syntes fingrarna av en människohand som skrev på kungapalatsets vitkalkade vägg, invid lampstället. Kungen följde med blicken handen som skrev; han bleknade, fylld av onda aningar, han miste all kraft och benen skakade. Han ropade att man skulle hämta in besvärjarna, stjärntydarna och teckentydarna. Och kungen sade till de visa i Babylon: ”Den som kan läsa denna skrift och tyda den för mig skall kläs i purpur, få en gyllene kedja om halsen och bli den tredje i riket.” Så kom kungens alla visa dit, men de kunde inte läsa skriften och inte tyda den för honom. Då stod kung Belshassar där skräckslagen och blek, och hans stormän var förvirrade.
Daniel hämtades till kungen, och denne sade: ”Du är alltså Daniel, en av de fångna judarna som min far kungen lät föra bort från Juda? Jag har hört sägas att du har gudomlig ande i dig och har gett prov på djupa insikter och stor vishet. Nu har jag de visa och besvärjarna här hos mig för att läsa denna skrift och tyda den, men de kan inte ge mig någon förklaring. Jag har hört att du kan ge tydningar och lösa svåra problem. Om du nu kan läsa skriften och säga mig vad den betyder skall du kläs i purpur, få en gyllene kedja om halsen och bli den tredje i riket.”
Då svarade Daniel: ”Behåll dina gåvor, belöningar kan du ge åt andra. Men skriften skall jag läsa och uttydningen skall jag ge dig. Skriften lyder: Mene mene tekel ufarsin. Och så skall orden tydas: Mene – Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel – du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Peres – ditt rike har delats och givits åt meder och perser.”
Då befallde Belshassar att Daniel skulle kläs i purpur, få en gyllene kedja om halsen och utropas till den tredje i riket. Samma natt mördades Belshassar, kaldeernas kung.

1 Joh. 4:16-21

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

Luk. 16:19-31

Jesus framställde denna liknelse:
”Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida. Då ropade han: ’Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.’ Men Abraham svarade: ’Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det.’ Mannen sade: ’Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.’ Abraham sade: ’De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.’ Mannen svarade: ’Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.’ Men Abraham sade: ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.’”

Dagens bön

1

Gud, du som är jordens och himlens hemlighet,
rikta våra blickar mot det osynliga
så att vi söker den eviga glädjen i dig.
Endast du kan stilla vår själs längtan.
Hjälp oss att leva med öppna händer
och att använda det du ger oss här på jorden
också till andras bästa.
Hör oss för Jesu skull.

2

Helige Gud.
Vi fäster oss lätt vid pengar
och vid de saker vi äger.
Hjälp oss att se vad vi verkligen behöver
och att välja det som är viktigt.
Tack för att du ger oss ett liv som är värdefullare
än all jordisk egendom.
Hör vår bön för Jesu Kristi skull.

3

Barmhärtige Fader.
Vi ser de rika bli allt rikare
och de fattiga allt fattigare.
De som påminner oss om de hungrande
lämnar oss ingen ro.
Herre, vi ropar till dig:
Förbarma dig över alla människor i världen.
Ge var och en av oss ett barmhärtigt hjärta
så att vi inte sviker vår broder
utan känner igen honom
och gör vad vi kan för honom.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

4

Gud,
du är för oss, dina barn, som en öm mor
och som en älskande far.
I ditt ord lär du oss
att vi inte behöver rikedom
men att vi behöver kärlek.
Misstänksamhet, ensamhet och hat
gör oss fattiga på gemenskap.
Visa oss vägen till varandra
och till kärlekens värme.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.