Askonsdagen

Påskkretsen, fastetiden

Malmin kirkon alttari

Liturgisk färg: violett eller blå

Två altarljus

Bot och fasta

Fastetiden börjar på askonsdagen under veckan efter fastlagssöndagen. Den har fått sitt namn av seden att strö aska i håret till tecken på botgöring. Detta var en symbol för ånger och bättring.

Också i Finland kallades dagen redan på medeltiden för askonsdag eller dagen i säck och aska (dies cineris, dies cinerum et cilicii). Senare sjönk benämningen i glömska, men på senare tid har den tagits i bruk igen.

På askonsdagen bekänner vi att vi är skyldiga till Kristi lidande. Vi ångrar våra synder och ber om förlåtelse i förtröstan på Kristi försoningsdöd. Vi ber också om kraft att kunna förlåta vår nästa.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop.

Ps. 130:1-2

ELLER

Du är barmhärtig mot alla,
därför att du förmår allt,
och du överser med människornas synder,
för att de skall omvända sig.

Vish. 11:23-24

Psalm:

Förbarma dig, Gud, förbarma dig!
Jag flyr till dig,
i dina vingars skugga tar jag min tillflykt
tills faran har dragit förbi.
Jag ropar till Gud, den Högste,
till Gud som gör gott mot mig.
Han sänder mig hjälp från himlen
när mina förföljare smädar mig.
Gud visar sin godhet och trofasthet.
Ty till himlen når din godhet,
till skyarna din trofasthet.
Visa din höghet i himlen, o Gud,
och din härlighet över hela jorden!

Ps. 57:2-4, 11-12

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Psalmstrof

Hjälp oss, Gud, vår räddare,
så att ditt namn blir förhärligat.
Befria oss och förlåt våra synder,
ditt namn till ära.

Ps. 79:9

Joel 2:12-17

Nu, säger Herren,
skall ni vända er till mig
med uppriktigt hjärta,
under fasta, gråt och klagan.
Slit sönder era hjärtan, inte era kläder,
och vänd åter till Herren, er Gud.
Han är nådig och barmhärtig,
sen till vrede och rik på kärlek,
han ångrar det onda han hotat med.
Kanske ändrar han sig
och låter välsignelsen vara kvar,
till matoffer och dryckesoffer
åt Herren, er Gud.
Stöt i horn på Sion!
Påbjud en fasta!
Kungör en högtidssamling!
Kalla på folket,
påbjud en helig sammankomst!
Kalla på de gamla
och samla barnen,
också dem som ännu får bröstet.
Må brudgummen lämna sin kammare
och bruden sitt gemak.
Mellan förhuset och altaret
skall prästerna gråta,
skall Herrens tjänare ropa:
”Herre, skona ditt folk,
lämna inte de dina att skymfas
så att de blir till en visa bland folken.
Varför skall hedningarna få säga:
Var är deras Gud?”

2 Petr. 1:1-11

Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten hos vår gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.
Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre. Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet; han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder.
Gör i stället allt ni kan, bröder, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Gör ni det kommer ni aldrig på fall, ty då skall ni få fritt och öppet tillträde till vår herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike.

ELLER

1 Petr. 4:1-5

När nu Kristus har lidit med sin kropp skall också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär utan efter Guds vilja. Länge nog har ni levt som hedningarna vill, med utsvävningar, liderlighet, fylleri, fester, dryckeslag och brottslig avgudadyrkan. Därför blir de förvånade när ni inte längre vill följa dem i deras omåttliga lastbarhet, och då hånar de er. Men de skall få svara inför honom som står redo att döma levande och döda.

Matt. 6:16-21

Jesus sade:
”När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”

ELLER

Luk. 13:22-30

Jesus gick genom städer och byar och undervisade på sin väg mot Jerusalem. Någon frågade honom: ”Herre, är det bara några få som blir räddade?” Han sade till dem: ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er: många skall försöka ta sig in men inte lyckas. När väl husets herre har stigit upp och låst porten och ni blir stående utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss! så kommer han att svara: Jag vet inte vilka ni är. Då säger ni: Vi har ätit och druckit tillsammans med dig, och du har undervisat på våra gator. Han skall svara: Jag vet inte vilka ni är. Bort härifrån, alla ni orättens hantlangare. – Där skall ni gråta och skära tänder, när ni får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva blir utdrivna. Och människor skall komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och då skall sådana som är sist bli först, och sådana som är först skall bli sist.”

Dagens bön

1

Nådige Gud.
Du överger inte din skapelse
utan förbarmar dig över alla
som i ånger kommer inför dig.
Bered våra hjärtan,
så att också vi ångrar oss
och får ta emot förlåtelsens frid.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

2

Allsmäktige, evige Gud,
du vill inte att någon skall dö,
utan du vill att alla skall omvända sig till dig och leva.
Led oss till ånger
så att vi i bön och fasta
vandrar korsets väg till påskens glädje.
Detta ber vi om i Herrens Jesu Kristi namn

3

Gud,
vi går in i skymning och tätnande mörker,
mot ett ljus för stort för oss att förstå.
Hjälp oss att bli stilla och se in i oss själva,
utan ursäkter och undanflykter.
Du ser vår svaghet
och våra misslyckanden.
Tag dig an oss, Fader,
och lär oss att avstå
från vår ytlighet.
Lär oss leva under din blick.
Tag oss in i din verklighet,
som är kärlekens verklighet.
För Jesu Kristi skull.