Biskop Henriks minnesdag

Helgdagar, övriga kyrkliga helgdagar

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: röd

Två altarljus

Biskop Henrik, trons lärare och martyr

Den 19 januari kan man fira biskop Henriks minnesdag.

Vid sidan av det frälsningshistoriska kyrkoåret, Herrens år, uppstod det redan tidigt i kyrkans historia en kalender för kyrkliga minnesdagar, sanctoraleåret. Man firade minnet av bibelns och kyrkohistoriens personer samt av händelser som upplevts som betydelsefulla.

Reformationen gallrade bort största delen av de helgondagar som ingick i kalendern. Men firandet av de kyrkohistoriska märkespersonerna övergavs dock inte helt. Augsburgska bekännelsen påpekar om detta: ”Vi kan offentligt minnas de heliga, så att vi var och en enligt vår egen kallelse lär oss att följa deras tro och goda gärningar.” Apostlarnas och evangelisternas minnesdagar kvarstod i vår kalender till år 1772. Av helgondagarna var biskop Henriks dag den viktigaste i Finland. Den firades ännu efter reformationen.

Enligt traditionen led biskop Henrik martyrdöden i Kjulo år 1156. Under medeltiden firades två fester till hans minne: dödsdagen den 20 januari (numera den 19 januari) och minnet av relikernas flyttning till Åbo den 18 juni.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

De rättfärdiga gläds inför Gud,
de fröjdar sig och jublar av glädje.

Ps. 68:4

Psalm:

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,
nu och för evigt prisar jag ditt namn.
Dag efter dag vill jag prisa dig,
nu och för evigt sjunga ditt lov.
Stor är Herren, högt är han prisad,
ingen kan fatta hans storhet.
Släkte efter släkte skall hylla dina verk
och vittna om dina väldiga gärningar.
De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät,
och de under som du gör vill jag besjunga.
De skall prisa din fruktansvärda makt,
och din storhet vill jag förkunna.
De skall ropa ut din stora godhet
och jubla över din trofasthet.

Ps. 145:1–7

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

De som nått insikt
skall lysa som det ljusa himlavalvet,
de som fört många till rättfärdighet
skall stråla som stjärnorna,
alltid och evigt.

Dan. 12:3

Jes. 52:7-10

Härligt är att höra budbärarens steg
när han kommer över bergen,
han som bär bud om seger,
som ropar ut goda nyheter,
bär bud om räddning
och säger till Sion:
”Din Gud är konung!”
Hör, dina väktare ropar och jublar.
Med egna ögon ser de
hur Herren vänder åter till Sion.
Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner,
Herren tröstar sitt folk
och friköper Jerusalem.
Herren visar sin makt och helighet
inför alla folk,
hela jorden skall se
hur vår Gud räddar oss.

ELLER

Syr. 45:15-20

Mose lade offergåvor i Arons händer
och smorde honom med helig olja.
Så blev det en evig ordning för honom
och för hans ättlingar,
så länge himlen består,
att vara Herrens tjänare och präster
och välsigna hans folk med Namnet.
Herren utvalde honom bland alla
människor
till att komma inför sig med eldoffer,
med rökelse och vällukt
som påminnelseoffer
och till att utverka försoning åt folket.
Med sina bud gav han honom
makt över rättsskipningen,
för att Jakobs ätt skulle lära
känna förbundstecknet
och Israel bli upplyst av Herrens lag.
Män av annan släkt greps av avund
och reste sig mot honom i öknen,
fulla av raseri och vrede:
männen kring Datan och Aviram
liksom Korach med sitt anhang.
Herren såg det, och hans misshag väcktes,
de krossades av hans rasande vrede.
Han lät något sällsamt drabba dem,
han förintade dem med sin flammande eld.
Men Aron ärade han ännu mer,
han gav honom ärftliga rättigheter:
offren från den första grödan
blev hans andel.
Så fick han först och främst bröd
att mätta sig med.

Hebr. 13:7-8

Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.

ELLER

2 Tim. 2:8-13

Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium, för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom skall vi också leva med honom; härdar vi ut skall vi också härska med honom; förnekar vi honom skall han också förneka oss; är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.

Joh. 4:34-38

Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras möda.”

Dagens bön

1

Herre Jesus Kristus, Guds Son.
Du anförtrodde frälsningens budskap
till dina apostlar,
och du lät dina tjänare föra det också till vårt land.
Vi tackar dig för Henrik, ditt trogna vittne.
Också oss har du i nåd kallat till lärjungar.
Utrusta oss med din kraft
så att vi kan följa dina bud
och frimodigt bekänna ditt namn
bland människorna.
Låt hela vårt liv omges av evangeliets frid och glädje.
Dig vare ära i evighet.

2

Herre, vår Gud,
för evangeliets skull har din Sons vittnen
dödats och förföljts under alla tider.
Håll minnet av dem levande hos oss.
Stärk vår tro så att också vårt liv
bär vittne om den seger Kristus vann
över synd och död.
Kom ihåg dem som i dag förföljs
för sin tro.
Hör vår bön genom din Son,
Jesus Kristus, vår Herre.

3

Prisad vare du, Herre Gud,
som har sänt oss din Son,
Jesus Kristus, som Frälsare
och som för länge sedan lät ditt saliga ljus
gå upp över vårt folk.
Vi tackar dig för det arbete
som du utförde genom ditt vittne
martyrbiskop Henrik.
Genom din nåd kom han med evangeliet till oss.
Hjälp oss att följa hans exempel i tro och liv
och nå ditt eviga rike.
Genom din älskade Son,
Jesus Kristus, vår Herre.