Domsöndagen

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Kristus, Herre över allting

Namnet på kyrkoårets sista söndag varierar i olika kyrkor. Vissa talar bara om kyrkoårets sista söndag utan tilläggsattribut. I Finland införde man i 1958 års evangeliebok benämningen domsöndag enligt modell från Svenska kyrkans evangeliebok. Denna söndag har också kallats Kristi konungaväldes söndag. Båda benämningarna behövs för att karakterisera denna söndags hela innehåll. Också i kyrkokonsten har Kristus framställts som världshärskaren som förrättar den yttersta domen (Christos Pantokrator).

Enligt dagens evangelietext kommer Kristus vid tidens slut ”i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar” och sätter sig ”på härlighetens tron”. På detta sätt ansluter sig kyrkoårets sista söndag samtidigt till följande söndag, den första söndagen i advent. I början och i slutet av kyrkoåret – eller i slutet och i början – är det fråga om samma verklighet: Gud kommer oss nära och ställer oss inför sitt ansikte. Människan är ansvarig för vad hon gör och vad hon underlåter att göra.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Herren regerar i evighet,
han har rest sin tron för att döma.
Han råder rättvist över världen,
dömer folken med oväld.

Ps. 9:8–9

Psalm:

Herre, hör min bön,
lyssna till mitt rop, du som håller ord,
svara mig, du som är rättfärdig.
Ställ inte din tjänare inför din domstol,
ingen människa kan få rätt mot dig.
Fienden förföljer mig,
han har krossat mig
och låter mig bo i mörker
som de sedan länge döda.
Modet sviker mig,
hjärtat förlamas i bröstet.
Jag minns förgångna tider
och tänker på allt du har gjort,
jag begrundar vad din hand förmått.
Jag sträcker mina händer mot dig,
öppnar mig som törstig jord.
Herre, skynda att svara mig,
jag orkar inte mer.
Dölj inte ditt ansikte för mig,
då blir jag lik dem som lagts i graven.
Låt mig var morgon möta din trofasthet,
ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag skall gå,
jag sätter mitt hopp till dig.
Herre, rädda mig från mina fiender,
jag flyr till dig.
Lär mig att göra din vilja,
ty du är min Gud.
Må din goda ande leda mig
på jämn mark.

Ps. 143:1-10

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Vi jublar över dina domslut, Herre.
Ty du, Herre, är den Högste,
upphöjd över jorden.

Ps. 97:8–9

Dan. 7:9-10, 13-14

Sedan såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder flammande eld. En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom. Så tog domare plats och böcker öppnades.
Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.

2 Thess. 1:3-10

Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder, det finns det goda skäl till, ty er tro växer ständigt, och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. Vi kan med stolthet tala om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. De förebådar Guds rättvisa dom, att han skall förklara er värdiga Guds rike, som ni får lida för. Guds rättvisa innebär ju att han låter dem som plågar er bli plågade och låter er som nu plågas vila ut tillsammans med oss, när herren Jesus uppenbaras från himlen med sin makts änglar och i lågande eld, för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår herre Jesus. Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet, när han kommer på den dagen för att förhärligas bland sina heliga och hyllas bland alla som har kommit till tro.

Matt. 25:31-46

Jesus sade till lärjungarna:
”När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’
Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”

Joh. 5:22-29

Jesus sade:
”Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.
Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.”

Matt. 13:47-50

Jesus sade:
”Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.”

Dagens bön

1

Helige Gud.
Du har skapat denna värld
och dess framtid ligger i din hand.
Tack för att vi inte behöver vara rädda
när du är med oss.
Hjälp oss att finna en plats i världen
där vi kan tjäna dig så länge vi lever.
Tack för att vi efter detta liv får ett evigt liv
i det hem som finns hos dig.
Vi ber i din Sons namn,
han som är vår Frälsare och Domare.

2

Gud,
vi längtar till den dag
då Jesus Kristus
blir uppenbar för allt och alla.
Vi fruktar för den dag
då domen faller över vårt liv.
Hjälp oss att lita på honom
som dog och uppstod för oss.
Låt oss leva i hoppet
om nya himlar och en ny jord,
där rättfärdighet bor.
I Jesu Kristi namn.

3

Helige Gud,
i dag tänker vi på den dag
då Kristus skall döma levande och döda.
Vi känner fruktan,
för vi har brutit mot dina bud.
Vi vädjar till din mildhet och ber:
Rena oss från all synd,
hela och förnya oss.
Vi ber i Herrens Jesu Kristi namn.

4

Jesus Kristus, vår Herre.
Inför dig skall vi alla samlas.
Hjälp oss att leva så som du vill,
så att vi får höra ditt befriande ord.
Låt oss få leva evigt hos dig,
välsignade av din Fader.
Vi ber i ditt namn.

5

Helige Gud, vår Far i himlen.
Du ser vår värld.
Orättvisor och förtryck
följer oss människor i spåren.
Vi tänker nu på den dag
då Jesus Kristus skall återställa allt.
Herre, vi vet att vi lever bortvända från dig.
Förbarma dig över oss på domens dag.
Genom Jesus Kristus,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar från evighet till evighet.