Familjens söndag

Helgdagar, övriga kyrkliga helgdagar

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Familjen, Guds goda gåva

Någon söndag under tiden september–november kan tillägnas familjen.

Förbundet mellan man och kvinna utgör den grundval som familjen bygger på, och detta förbund grundar sig i sin tur på Guds skapelseordning. Till äktenskapet hör kärlek, gemenskap, trohet och ömsesidig respekt. Ett tryggt hem ger även en god grund för den nya generationens uppväxt. Denna söndag ger därför anledning att behandla också barnens ställning i familjen, församlingen, samhället och världen. Man kan dessutom behandla gemenskapen mellan olika generationer, eftersom den är betydelsefull för barnens harmoniska utveckling.

Familjesöndagen leder även tankarna mera allmänt till gemenskapens betydelse för oss människor. I Nya testamentet jämförs församlingen med hemmet och familjen. Gudstjänsten är en fest för hela Guds familj.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de.

Luk. 18:16

Psalm:

Herren har tänkt på oss och välsignar,
han välsignar Israels släkt,
han välsignar Arons släkt.
Han välsignar dem som fruktar honom,
både mäktiga och ringa.
Må Herren göra er talrika,
er och era barn.
Må ni välsignas av Herren,
han som har gjort himmel och jord.

Ps. 115:12–15

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Som plantor av olivträd
är barnen kring ditt bord.

Ps. 128:3

ELLER

Barns och spädbarns rop
har du gjort till en lovsång åt dig.

Matt. 21:16

1 Mos. 2:18-24

Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.” Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav den. Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sade mannen:
”Den här gången är det ben
av mina ben,
kött av mitt kött.
Kvinna skall hon heta,
av man är hon tagen.”
Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.

Ef. 6:1-4

Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor; det är det första bud som följs av ett löfte: så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja.

Mark. 10:13-16

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Dagens bön

1

Allsmäktige Gud och Fader.
Du skapade oss människor
för att vi skulle leva tillsammans.
Ge oss ömsesidig tillit,
kärlek och trofasthet.
Bevara våra hem.
Gör dem till platser där människor
har det gott tillsammans.
När du låter prövningar drabba oss,
låt dem föra oss närmare dig
och närmare varandra.
I Jesu Kristi namn.

2

Herre,
du vet att vi ofta kommer till korta
med våra närmaste.
Många barn och vuxna far illa i sina hem.
Hjälp oss att ta ansvar för våra familjer
och att ha omsorg om varandra.
Låt barnen känna sig älskade.
Hjälp dem som saknar hem och familj.
Fader, vi ber till dig i Jesu Kristi namn.

3

Helige Gud, käre himmelske Fader.
Du är kärlekens rika källa.
Vi tackar dig för att också vi
har fått förmågan att älska.
Tack för äktenskapets gåva.
Skydda kärleken mellan dem
som bildat ett gemensamt hem.
Låt kärleken fördjupas allt mera
både under glädjens och prövningens dagar.
Gör våra hem till trygga platser
där båda makarna kan växa till
i den kallelse som du har gett dem.
Hjälp makarna att i ömhet och tålamod
ha fördrag med varandras fel.
Hjälp oss att förlåta varandra
så som du har förlåtit oss.
Vi tackar dig för att din kärlek helar allt
som är bristfälligt och svagt.
Vi lämnar våra hem och alla våra kära
i dina händer.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

4

Herre Jesus,
du tog barnen i din famn.
Tag också emot det barn som lever inne i oss
och låt oss få värmas av ditt vänliga ansikte
när du ser på oss med kärlek.
Du ser hur djupt de missriktade kraven på vuxenhet
är rotade i oss,
tvånget att ha rätt,
tvånget att kunna och orka.
Gör oss öppna för att ta emot ditt rike,
för att leva där som barn i sitt eget hem.
Lär oss att lita på dig
som ett barn litar på sin mor och far.
Vi ber i ditt namn.

5

Käre himmelske Far.
Tack för hemmets gåva.
Tack för den glädje som ett barn för med sig.
Tack för den levnadsvisdom och erfarenhet
som vuxna kan erbjuda barnen.
Hjälp vuxna och barn att uppskatta varandra
och att växa tillsammans.
Hjälp familjerna att söka hjälp hos dig
i alla situationer.
Hör oss för Jesu skull.

6

Gode Gud.
Tack för den stora gåvan
att du lägger ett litet barn
i svaga och ofullkomliga människors händer.
Hjälp föräldrarna att ta ansvar för sina barn
och stöd dem i deras fostrargärning.
Låt barnen växa upp i trygghet
och lär dem att lita på dig.
Hör oss för Jesu skull.

7

Herre Jesus Kristus.
Du lät barnen komma till dig.
Hjälp oss att lära av ditt exempel.
Lär oss att se hur stor gåva
du har gett oss i våra barn.
Led oss att handla så
att alla världens barn
kan leva i trygghet.
Jesus, tack för din kärlek.