Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Hjärtats samtal med Gud

Rogate (Bed! Anropa!) avviker från de övriga söndagarna efter påsk såtillvida att det latinska namnet inte kommer från dagens antifon utan från de festprocessioner som hölls fr.o.m. 300-talet i Rom. De ersatte de hedniska processioner som man om vårarna hade hållit ute på fälten. Från slutet av 400-talet förekom kyrkliga processioner på vardagarna mellan bönsöndagen och Kristi himmelsfärdsdag. Därför kallades de för gångdagar.

Inom den evangeliska kristenheten talar bönsöndagens texter traditionellt om bönen och om Kristus som den stora förebedjaren och böneläraren.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Berätta det med jubel, förkunna det
och låt det bli känt över hela jorden
att Herren har befriat sin tjänare Jakob.

Jes. 48:20

Psalm:

Länge väntade jag på Herren,
och han böjde sig ner till mig
och hörde mitt rop.
Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur slam och dy.
Han ställde mig på fast mark,
mina steg gjorde han trygga.
Han lade en ny sång i min mun,
en lovsång till vår Gud.
Många skall se det och bäva
och sätta sin lit till Herren.
Lycklig den som litar fast på Herren
och inte vänder sig till de trotsiga
och dem som avfaller till lögnens makter.
Stora är de ting du har gjort,
dina under, Herre, min Gud,
och dina planer med oss.
Ingen kan mäta sig med dig.
Jag vill tala och berätta om dem,
men de är fler än jag kan räkna.

Ps. 40:2-6

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Var inte oroliga, jag har besegrat världen.

Joh. 16:33

Jer. 29:11-14

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren. Jag skall vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag skall låta er återvända till den plats jag har förvisat er från.

Ef. 3:14-21

Jag vill falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.

Joh. 16:23-33

Jesus sade till sina lärjungar:
”Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.
Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern.” Lärjungarna sade: ”Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.” Jesus svarade: ”Nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.”

Dagens bön

1

Gud vår Fader i himlen,
vi tackar dig för att du har lovat ge oss
allt vad vi ber om i Jesu namn.
Låt din heliga Ande själv be med oss,
så att vi tror på ditt löfte
och lever i bönegemenskap med dig
och hela ditt folk.
Du vet vad vi behöver
och förmår ge oss långt mer
än vi kan begära eller tänka.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Gud,
du har lovat att lyssna när vi ber.
Ge oss bönens ande,
så att vi inte bara talar utan också lyssnar
och uppmärksamt begrundar vad du vill säga oss.
Gör oss öppna för förlåtelsen,
låt oss leva i din kärlek.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Käre Fader.
Du vet vad vi behöver
innan vi själva förstår det,
och du läser vårt hjärta
innan det har börjat bedja.
Likväl vill du, himmelske Fader,
att vi skall röja en skyddad mötesplats
där vi, utan tomma ord och förställning,
kan tala med dig om vårt eget liv
och om deras, som du har lagt på våra hjärtan.
Herre, lär oss att vara sanna i vår bön,
så att vi kan känna igen dina överflödande gåvor i vårt liv.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

4

Vår Far i himlen.
Vi tackar dig för bönens gåva.
Tack för att vi får be till dig
när vi tror att alla utvägar redan är prövade.
Lär oss att lita på dig
och att överlämna både små och stora bekymmer
i din vård.
Tack för att du hör oss och hjälper oss
också då vi inte själva förstår hur.
Hjälp oss att kunna vila hos dig som ett barn
i sin mors eller fars famn.

5

Vår Herre Jesus Kristus.
Du lärde oss att be.
Hör din kyrkas böner.
Hjälp oss att lita på
att vår himmelske Far
enligt sin vilja ger oss
vad vi ber om i ditt namn.
Dig vare ära i evighet.