Fjortonde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Vår nästa

Genom sitt liv och sin undervisning gav Jesus uttryck för den kärlek från Gud som överskrider alla gränser. Hans exempel förpliktigar oss att se en nästa i varje människa. Av Kristus får också vi kraft att göra gott mot våra medmänniskor. En människa är inte alltid själv medveten om att hon är ett redskap för Guds kärlek när hon gör goda gärningar.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Låt inte de hjälplösa gå besvikna bort,
låt de förtryckta och fattiga prisa ditt namn!

Ps. 74:21

Psalm:

Det går väl för den som gärna ger lån
och är redlig i allt han gör.
Han bringas aldrig på fall,
den rättfärdiges minne skall alltid bestå.
Olycksbud behöver han inte frukta,
hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren.
Hans hjärta är lugnt, han är utan fruktan,
han får se sina fienders fall.
Han strör gåvor över de fattiga,
hans lycka varar för alltid,
han blir upphöjd och ärad.

Ps. 112:5–9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er,
det skall ni också göra för dem.

Matt. 7:12

Mika 6:6-8

Hur skall jag nalkas Herren
och falla ner inför himlens Gud?
Skall jag nalkas honom med brännoffer,
med årsgamla kalvar?
Vill Herren ha baggar i tusental
och ändlösa flöden av olja?
Skall jag offra min förstfödde för min synd,
mitt eget barn för mina brott?
Människa, du har fått veta
vad det goda är,
det enda Herren begär av dig:
att du gör det rätta,
lever i kärlek
och troget håller dig till din Gud.

1 Joh. 4:7-12

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

Luk. 10:25-37

En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” Han svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.” För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” På den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”

Dagens bön

1

Gud,
när vi möter dem som lider
och när vi inte räcker till
behöver vi din kärleks kraft
mer än något annat.
Lär oss att vara barmhärtiga,
lär oss att inte gå förbi.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Himmelske Fader.
Du låter din sol gå upp över onda och goda
och låter regnet falla
över rättfärdiga och orättfärdiga.
Vi ber dig:
Låt tro och kärlek växa i oss.
Hjälp oss att ta till vara de tillfällen
som du ger oss.
Hjälp oss att bli en nästa
för dem som behöver oss.
Hindra oss från att gå förbi
där vi borde stanna.
Lär oss att se en syster eller bror
i varje människa som lider.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

3

Himmelske Fader.
Ditt bud är att jag skall älska min nästa
såsom mig själv
och att vi inte skall dra oss undan dem
som behöver vår hjälp.
Fader, inför din heliga vilja kommer vi till korta.
Vi kommer inte ens ihåg dem som vi gick förbi.
Berör oss därför i de avgörande ögonblicken
med glöden av din kärlek,
så att vi utan dröjsmål
sträcker ut vår hand där den behövs.
Om det ber vi i Jesu namn.