Första söndagen efter jul

Julkretsen, jultiden

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Den heliga familjen

Denna söndag kallas den heliga familjens söndag. Den kallas också Symeons och Hannas söndag. De hade i templet väntat på uppfyllelsen av Guds löften. Barnet Jesus skilde sig inte från andra barn. Ändå såg de i honom en ny tidsålder.

Jesus levde under samma villkor som vi. Endast så kunde han friköpa oss och ge oss rätten att leva som Guds barn.

Om första söndagen efter jul infaller den 27 december firas dagen som aposteln Johannes dag, och om den infaller den 28 december firas den som Menlösa barns dag.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Stora är Herrens verk,
de begrundas av alla som älskar dem.

Ps. 111:2

Psalm:

Själv vill jag alltid hoppas på dig,
åter och åter sjunga ditt lov.
Jag vill vittna om din trofasthet,
ständigt vittna om den hjälp du ger,
fast jag aldrig förmår det till fullo.
Jag vill besjunga dina storverk, Herre, min Gud,
den trofasthet som endast du kan visa.
Gud, från min ungdom har du fostrat mig,
och ännu förkunnar jag dina under.
Överge mig inte, o Gud,
när jag är gammal och mitt hår har grånat,
låt mig förkunna din kraft för nya släkten.
Din makt och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna.
Du som gör stora ting,
Gud, vem är som du?

Ps. 71:14–19

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jag vill förkunna Herrens kärlek,
prisa Herren för allt han gjort för oss.

Jes. 63:7

Jes. 25:1, 4–5

Herre, du är min Gud,
jag vill lova dig och prisa ditt namn.
Du har utfört dina allvisa planer,
dina löften från fordom står orubbligt fast.
Du blev en tillflykt för den svage,
en tillflykt för den fattige i hans nöd,
skydd mot slagregn, skugga i hetta.
Våldsmännens raseri är som
ett iskallt slagregn
och som hettan i öknen.
Du gör slut på främlingarnas larm
och tystar våldsmännens sång.

ELLER

Jes. 49:13–16

Jubla, himmel, och gläd dig, jord,
brist ut i jubel, alla berg!
Ty Herren tröstar sitt folk,
han förbarmar sig över de plågade.
Sion sade:
”Herren har övergett mig,
Gud har glömt mig.”
Glömmer en kvinna sitt lilla barn,
bryr hon sig inte om den hon själv har fött?
Och även om hon skulle glömma,
glömmer jag aldrig dig.
Nej, ditt namn är skrivet i mina händer,
jag tänker ständigt på dina murar.

Gal. 4:3–7

Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: ”Abba! Fader!” Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare.

ELLER

Kol. 2:6–10

Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet.

Luk. 2:33–40

Jesu far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid – ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.”
Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon var till åren kommen; som ung hade hon varit gift i sju år, sedan hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse.
När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.

Dagens bön

1

Gud, vår Far.
Genom Symeon och Hanna
tog vi din Son i våra armar,
och i honom lät du oss möta
den sanna bilden av dig.
Öppna vårt hjärta,
så att vi ser det liv du ger oss i Jesus.
Ge oss frimodighet att tala om din nåd
och om undret i det nya livet.
Kom och bo i våra hjärtan
för Jesu Kristi skull.

2

Gud, du är vår Far.
Tag oss vid handen
så som man tar ett barn vid handen.
Du vet att vi inte klarar oss själva.
Gå med oss alla dagar, Herre.
Tack för att du inte överger någon.
Tack för att du är vår Far.
Tack för Jesus Kristus.

3

Herre, till vem skulle vi gå,
om inte till dig, vår Far?
Som barn kommer vi till dig.
Tack för att du aldrig överger oss.
Tack för att du aldrig vänder dig bort.
Vi ber dig: Tag hand om våra liv.
För Jesu Kristi skull.

4

Himmelske Far,
du har i Jesus Kristus uppenbarat din nåd och sanning
till frälsning för alla folk.
Vi ber dig:
Fyll också oss med din heliga Ande
så att vi som Symeon och Hanna
jublande kan ta emot den härlighet
som du har berett åt oss.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.