Pingstaftonen

Pingstkretsen, pingsttiden

Laajasalon kirkon alttari

Liturgisk färg: röd

Fyra altarljus

Kom, Heliga Ande

Tidpunkten för pingstfirandet bestäms utgående från Apostlagärningarnas berättelser om Kristi himmelsfärd och om den heliga Andens utgjutande (Apg. 1–2). I de flesta språk har man använt härledningar ur grekiskans pentekoste (den femtionde) när man har gett namn åt denna helg. Judarna firade nämligen sin pingst femtio dagar efter påsk.

Den judiska pingsten var ursprungligen en skördefest, som på Jesu tid firades till minne av förbundet på Sinai. Från och med 100-talet e. Kr. sammankopplades denna fest särskilt med minnet av lagens utgivande. Den kristna pingstens budskap kom att handla om utgjutandet av den heliga Anden, om Andens gärningar och om den kristna kyrkans uppkomst. På pingstdagen förrättades de allra första kristna dopen. I den tidiga kyrkan var pingsten den andra stora dophögtiden näst efter påsken.

Utmärkande för tiden efter Kristi himmelsfärdsdag är väntan på den heliga Anden. Denna väntan kulminerar i pingstaftonen. Då är det lämpligt att hålla en kvällsandakt (vesper) som en sista förberedelse för pingstfesten.

Pingstens bibeltexter talar om den heliga Anden som löfte och gåva. Anden har blivit sänd till oss som försvarare, hjälpare och tröstare. Genom Anden är Kristus ständigt närvarande i sin kyrka. Anden förenar alla kristna i Kristi kyrka. De äger en Herre och en tro. På detta sätt innebär pingstens budskap en motpol till den förbistring som beskrivs i berättelsen om Babels torn.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Jag skall ge er ett nytt hjärta
och fylla er med en ny ande.

Hes. 36:26

Psalm:

Jag vill alltid prisa Herren,
ständigt sjunga hans lov.
Stolt ger jag Herren äran,
de betryckta hör det och gläds.
Lova Herren med mig,
låt oss tillsammans ära Hans namn!
Se och smaka Herrens godhet,
lycklig den som flyr till honom!
Frukta Herren, ni hans heliga,
de som fruktar honom lider ingen brist.
Lejon kan lida nöd och hungra,
de som sökt sig till Herren saknar ingenting.

Ps. 34:2-4, 9-11

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

ELLER

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Så skall de befriade säga,
de som Herren befriat ur nöden.
De skall tacka Herren för hans godhet,
hans underbara gärningar mot människor,
de skall frambära tackoffer
och berätta om hans verk med jubel.

Ps. 107:1-2, 21-22

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Prisa Herren, alla folk,
lova honom alla länder! Halleluja!

Ps. 117:1

Jes. 59:20-21

Han kommer till Sion som befriare,
till dem i Jakob som upphör
med sina brott,
säger Herren.
Detta är mitt förbund med dem, säger Herren: Min ande som fyller dig och mina ord som jag har lagt i din mun skall alltid bli kvar hos dig och dina barn och dina barns barn, säger Herren, nu och för evigt.

Apg. 19:1-6

Paulus kom efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade: ”Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande.” – ”Vilket dop blev ni då döpta med?” frågade Paulus, och de svarade: ”Johannes-dopet.” Paulus sade: ”Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus.” Då lät de döpa sig i herren Jesu namn. Och när Paulus lade sina händer på dem kom den heliga anden över dem, och de talade med tungor och profeterade.

Joh. 14:8-17

Filippos sade: ”Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss.” Jesus svarade: ”Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.
Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er.”

Dagens bön

1

Käre himmelske Fader.
Utan din närvaro är ditt tempel öde
och utan din hjälp är vår tro död.
På tröskeln till pingsten
tackar vi dig för den helige Ande i vår kyrka,
och ber om att denna Hjälpare
dagligen skall komma till oss, dina tjänare,
så att vi inser din närhet och berörs av din kärlek.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

2

Kom, heliga Ande,
kom som vinden som blåser bort vår rädsla.
Gör vår svaghet till styrka.
Vänd vår misstro i tillit.
Kom och hjälp oss
när vi kämpar mot ondskan.
Kom och välsigna vår pingst,
gör den till en glädjens och kärlekens fest.
Med Fadern och Sonen prisar vi dig, Guds Ande.

3

Herre, du har lovat
att inte lämna oss ensamma.
Herre, tack för att Anden är vinden
som blåser vart den vill, när den vill.
Tack för att var och en av oss
får ta emot dig på sitt eget sätt
och tala om dig på sitt eget språk.
Tack för den heliga Anden, Herre.
Tack för att du förnyar vårt liv
när vårt inre är som en ödemark.
I Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn.

4

Käre Frälsare.
Du lämnade inte de dina faderlösa,
utan du lever i din församling.
Vi tackar dig för sanningens Ande,
som är vår försvarare
när prövningar och ångest drabbar oss.
Styrk oss med din Ande så att vi vittnar om dig
också när världen försöker göra ditt ord
och din nåd om intet.
Tack för att du med din kärlek
kan bryta ned allt motstånd
och öppna en väg till gemenskap med dig.
Dig vare ära i evighet.