Sjunde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Kärlekens lag

Kristus kom för att uppfylla lagens bud, inte för att upphäva dem. Därför skall Jesu lärjungar följa kärlekens lag och eftersträva en rättfärdighet som överträffar de skriftlärdas och fariseernas. När vi strävar efter detta måste vi vara redo att avstå från våra egna rättigheter till förmån för vår nästa och att älska också våra fiender.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Herren är sitt folks styrka,
sin smordes tillflykt och räddning.

Ps. 28:8

Psalm:

Till dig, Herre, ropar jag.
Min klippa, var inte stum!
Svara mig inte med tystnad,
då blir jag lik dem som lagts i graven.
Hör hur jag bönfaller dig,
hur jag ropar till dig om hjälp
och sträcker mina händer mot ditt tempel,
mot det allra heligaste.
Lovad vare Herren,
ty han har hört min bön.
Herren är min styrka, min sköld,
på honom förtröstar jag.
Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar,
hela min varelse tackar honom.
Herren är sitt folks styrka,
sin smordes tillflykt och räddning.
Rädda ditt folk
och välsigna din egendom.
Var deras herde, bär dem för evigt.

Ps. 28:1-2, 6-9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Låt tacksägelsen bli ditt offer åt Gud
och infria dina löften till den Högste!

Ps. 50:14

3 Mos. 19:1-4, 11-18

Herren talade till Mose:
Säg till Israels hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Var och en av er skall vörda sin mor och sin far och hålla mina sabbater. Jag är Herren, er Gud. Vänd er inte till avgudarna. Gjut inga gudabilder åt er. Jag är Herren, er Gud.
Ni skall inte stjäla och inte bedra eller lura varandra. Svär inte falskt vid mitt namn, då vanhelgar du din Guds namn. Jag är Herren. Du skall inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom något. Du skall inte hålla inne arbetarens lön över natten. Du skall inte förbanna en döv och inte lägga något i vägen för en blind så att han faller; du skall frukta din Gud. Jag är Herren.
Ni skall inte handla orätt när ni dömer. Du skall varken gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist skall du döma din landsman. Du skall inte gå med förtal bland dina bröder, och du skall inte stå din nästa efter livet. Jag är Herren. Du skall inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom, så att du inte för hans skull drar skuld över dig. Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.

Rom. 12:16-21

Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Matt. 5:20-30

Jesus sade:
”Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.
Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.”

Dagens bön

1

Jesus, Frälsare.
Vi kommer till dig
tyngda av vårt samvetes befallningar,
krav och beskyllningar.
Låt oss tydligt uppleva
att du har uppfyllt lagen för oss.
Befria oss till att älska varandra
utan krav och villkor.
Dig vare ära i evighet.

2

Gud, vår Far.
För dig är ingenting omöjligt,
av dig får vi allt gott.
Gör vår tro stark, gör vårt hopp okuvligt.
Ge oss kärlek så att vi kan leva tillsammans
och älska varandra så som du vill.
Vi ber i Jesu namn.

3

Jesus Kristus, vår Frälsare.
Du gick till dem som var föraktade
och krossade.
Låt din kärlek sätta oss i rörelse,
så att inte rädslan hindrar oss från
att möta vår nästas nöd.
Ge oss vilja och förmåga
att älska våra medmänniskor,
hur de och deras liv än ser ut.
Tack för att du med glädje tar emot dem
som kommer tillbaka till dig.
Vi prisar dig, Kristus,
tillika med Fadern och Anden, i evighet.