Stefanidagen (Annandag jul)

Julkretsen, jultiden

Pyhän Laurin kirkon alttari

Liturgisk färg: röd

Fyra altarljus

Kristi vittnen

Annandag jul, den första martyren Stefanos och med honom alla martyrers minnesdag, bildar en kontrast till juldagen. Guds frälsningsbudskap indelar människorna i mottagare och förkastare, i Kristi efterföljare och hans förföljare. Gud ger den heliga Anden som en kraftkälla åt var och en som modigt bekänner sin tro.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Jag har min lust i dina lagbud,
de är mina rådgivare.

Ps. 119:24

Psalm:

Herre, låt mig få del av din kärlek
och den räddning du lovat mig.
Jag kan ge mina smädare svar,
ty jag litar på dina ord.
Ryck inte sanningens ord ifrån mig,
jag hoppas på dina domslut.
Din lag vill jag alltid hålla,
nu och för evigt.
I frihet kan jag vandra,
ty jag fördjupar mig i dina befallningar.
Jag kungör dina lagbud för kungar
och behöver inte blygas.
Jag har min lust i dina bud,
ja, jag älskar dem.
Jag sträcker mina händer mot dig
och begrundar dina stadgar.

Ps. 119:41-48

Ära vara Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

De trognas liv
är dyrbart i Herrens ögon.

Ps. 116:15

Jer. 20:7-11, 13

Du förledde mig, Herre, och jag lät
mig förledas.
Du blev mig för stark, du fick övertaget.
Jag har blivit till ständigt åtlöje,
alla gör narr av mig.
Ty varje gång jag talar måste jag ropa,
måste jag skrika: ”Våld och förtryck!”
Ja, mig har Herrens ord
vållat ständigt spott och spe.
Men tänker jag:
”Jag bryr mig inte om honom,
aldrig mer skall jag tala i hans namn”,
då blir det i mitt bröst som brann där
en eld,
instängd i mitt innersta.
Jag försöker stå emot
men förmår det inte.
Ja, jag hör folkhopen viska:
”Skräck från alla håll!
Ange honom! Vi skall ange honom!”
Alla som stod mig nära
väntar nu på mitt fall:
”Kanske låter han lura sig,
så att vi får övertaget
och kan ta hämnd på honom.”
Men Herren står på min sida,
stark och fruktansvärd.
Därför skall mina förföljare snava,
de skall komma till korta
och stå där med skam,
de skall inte ha framgång –
en smälek som aldrig skall glömmas.
Sjung till Herrens ära!
Prisa Herren!
Ty han räddar den fattige
ur nidingars våld.

Apg. 6:8, 11-15, 7:51-60

Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket.
Därför skickade de fram några som skulle säga att de hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda, och sedan kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga: ”Den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, skall förstöra denna plats och ändra på de seder och bruk som vi har från Mose.” Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels.
Stefanos sade: ”Styvnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den heliga anden, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och nu har ni förrått och mördat honom, ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar men inte har hållit den.”
När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: ”Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.” Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: ”Herre Jesus, ta emot min ande.” Han föll på knä och ropade högt: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Med de orden dog han.

Matt. 10:16-22

Jesus sade till sina lärjungar:
”Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.”

Dagens bön

1

Vår Herre och Gud,
lär oss att älska våra fiender
och be för dem,
så som ditt vittne Stefanos gjorde.
Hjälp oss att förlåta dem
som står i skuld till oss.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

2

Gud,
du styrkte martyrerna med din Ande,
så att de kunde vittna om Kristus
både med sina ord och med sitt blod.
Vi ber dig:
Hjälp också oss att vara trogna.
Styrk och trösta dem som måste lida
för rättfärdighetens och ditt namns skull.
Hör oss för Jesu Kristi, vår Herres skull,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

3

Gud,
du har skapat alla människor på jorden
och du älskar dem.
Ibland gör någon oss illa.
Också den människan älskar du.
Hjälp oss att förlåta.
Hjälp oss att ha tålamod.
Låt din kärlek få värma det hjärta
som blivit hårt och kallt,
och hjälp oss att minnas
att du är oss nära
också de stunder när vi har det svårt.
Vi ber i vår Broders och Frälsares namn.