Tionde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Trofast förvaltning av Guds gåvor

Denna söndags texter uppmanar oss att trofast och ansvarsfullt förvalta de gåvor vi fått av Gud. En kristen människa bör använda givna möjligheter med klokhet och insikt, och utan att tumma på sanningen. Hennes handlingar skall i alla livets skiften styras av trohet också i det lilla.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Herre, låt mitt rop tränga fram till dig,
ge mig förstånd, som du har sagt.

Ps. 119:169

Psalm:

Underbara är dina lagbud,
därför lyder jag dem.
När dina ord öppnar sig ger de ljus,
åt de oerfarna ger de förstånd.
Jag lyssnar begärligt, med öppen mun,
ty jag längtar efter dina bud.
Vänd dig till mig och visa mig nåd,
som du gör med dem som älskar ditt namn.
Led mina steg, som du har lovat,
låt ingen ondska få makt över mig.
Befria mig från människors förtryck,
så skall jag följa dina befallningar.
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare
och lär mig dina stadgar.
Tårar strömmar från mina ögon,
för att man inte håller din lag.

Ps. 119:129–136

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Rättfärdig är du, Herre,
och rättvisa är dina lagar.

Ps. 119:137

Ordspr. 3:3-8

Låt godhet och sanning förbli hos dig.
Bind dem kring din hals,
skriv dem på ditt hjärtas tavla.
Då blir du uppskattad för din klokhet
av både Gud och människor.
Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta
och lita inte till ditt eget förstånd.
Tänk på honom var du än går,
så skall han jämna vägen för dig.
Tyck inte att du själv är vis,
frukta Herren och fly det onda.
Det ger hälsa åt din kropp,
kraft åt alla dess ben.

ELLER

2 Krön. 1:7-12

Under natten visade sig Gud för Salomo och sade till honom: ”Be om vad du vill. Jag skall ge dig det.” Salomo svarade Gud: ”Du visade stor godhet mot min far David och har gjort mig till kung efter honom. Herre, min Gud, låt nu ditt löfte till min far David gå i uppfyllelse. Du har gjort mig till kung över ett folk lika talrikt som stoftkornen på jorden. Ge mig därför vishet och kunskap, så att jag kan leda detta folk. Vem kan annars råda över ditt folk, som är så stort?”
Gud sade till Salomo: ”Eftersom du önskade detta och inte bad om gods och guld och ära eller om dina ovänners död och inte heller bad om ett långt liv utan om vishet och kunskap, så att du kan råda över mitt folk, som jag har gjort dig till kung över, får du nu vishet och kunskap. Gods och guld och ära skall jag också ge dig, mer än vad någon kung före dig har haft och någon efter dig kommer att få.”

1 Petr. 4:7-11

Nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra, så att ni kan be. Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.

Luk. 16:1-9

Jesus sade till sina lärjungar: ”Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.’ Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus, när jag mister min tjänst.’ Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. ’Hundra krus olja’, svarade mannen. Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.’ Sedan frågade han näste man: ’Och du, hur mycket är du skyldig?’ – ’Hundra tunnor vete.’ Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.’”
Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. ”Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.”

Dagens bön

1

Gud, vår himmelske Far.
Du har anförtrott oss dina goda gåvor.
Gör oss kloka och trofasta
i allt vad vi gör.
Gör oss starka och uthålliga
när vi tjänar dig och varandra.
Gör oss lyhörda och trogna i vår kärlek.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Helige Gud.
Allt vi äger har vi fått av dig
och till dig skall vi återlämna allt.
Hjälp oss att vara pålitliga tjänare
som inte förslösar och missbrukar dina gåvor.
Tack för att du bär oss med din nåd,
som du ger oss genom Jesus Kristus,
vår Herre.

3

Helige Gud,
du ger oss din värld.
Hjälp oss ta vara på
det som du har lagt i våra händer.
Du känner vår otillräcklighet.
När vi talar, påminn oss då om
att du har gett oss orden.
I Jesu Kristi namn.