Tjugofjärde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Medborgare i två riken

De kristna har sitt rätta hemland i det himmelska riket, det eviga livet hos Gud. Samtidigt är de medlemmar i det världsliga samhället och har ansvar för det. De ber för statsmakten och följer samfundets lagar och förpliktelser. Samhället hör till de levnadsordningar som Gud har instiftat. Den jordiska överheten är förordnad av Gud till att vårda och skydda människolivet. Överheten kan dock vända sig bort från Gud. Det kan uppstå situationer då den handlar mot Guds vilja eller vill hindra evangeliets frihet. Då måste de kristna både som individer och som samfund följa sitt samvete som är bundet till Guds ord.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Jag vet vilka avsikter jag har med er,
säger Herren: välgång, inte olycka.
Jag skall ge er en framtid och ett hopp.

Jer. 29:11

Psalm:

Vi tackar dig, Gud,
vi tackar dig och åkallar ditt namn,
vi berättar om dina under.
”Jag väljer min tid,
jag fäller en rättvis dom.
Om jorden bävar med alla som bor där,
är det jag som ger dess pelare stadga.”
Jag säger till de övermodiga: Hejda ert övermod!
och till de gudlösa: Lyft inte hornen!
Lyft inte era horn så högt,
tala inte styvnackat och fräckt.
Ty inte från öster och inte från väster
och inte från öknen kommer upphöjelsen.
Nej, Gud är den som dömer,
han förnedrar den ene, upphöjer den andre.
Detta skall jag ständigt förkunna,
jag vill lovsjunga Jakobs Gud.
Alla gudlösas horn skall huggas av,
den rättfärdiges horn skall höjas.

Ps. 75:2–8, 10–11

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Han gör bommarna för dina portar starka
och välsignar ditt folk där inne.

Ps. 147:13

1 Krön. 29:10-12

Inför hela församlingen prisade David Herren: ”Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig, och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka, allt har du makt att göra stort och starkt.”

ELLER

Jer. 27:4-7

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Så skall ni säga till era härskare: Jag är den som med min stora makt och med lyftad arm har gjort jorden och människorna och djuren på jorden, och jag ger den åt vem jag vill. Nu ger jag alla dessa länder till min tjänare kung Nebukadnessar av Babylonien. Också de vilda djuren ger jag honom för att de skall tjäna honom. Alla folk skall tjäna honom och hans son och hans sonson, tills tiden är inne också för hans land. Då skall många folk och mäktiga kungar tvinga honom till underkastelse.

Fil. 3:17-4: 1

Ta mig till föredöme allesammans, och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. Många – jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar – är fiender till Kristi kors, de lever så att de slutar i fördärvet, deras gud är buken och sin ära får de genom könet, dessa som bara tänker på det jordiska. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.

ELLER

Apg. 4:18-21

Rådets medlemmar kallade in apostlarna och sade åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: ”Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört.” Då gav de dem en ny sträng varning men släppte dem sedan. För folkets skull såg de ingen möjlighet att straffa dem; alla prisade ju Gud för vad som hade skett.

Matt. 22:15-22

Fariseerna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: ”Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?” Jesus märkte deras onda avsikt och sade: ”Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med.” De räckte honom en denar, och han frågade: ”Vems bild och namn är det här?” – ”Kejsarens”, svarade de. Då sade han till dem: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.” När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg.

Dagens bön

1

Käre himmelske Fader.
Vi tackar dig
för att du har skrivit in din lag
i våra hjärtan.
Lär oss att följa den,
så att ingen del av vårt liv
förblir bunden i mörker, lögn och orätt.
Hindra oss från att undertrycka
och förödmjuka andra
och hjälp oss att gemensamt
verka för vår nästas och hela samhällets bästa.
Genom Jesus Kristus,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

2

Helige Gud.
Inför dig är vi alla ansvariga
med den makt vi har.
Hjälp oss att arbeta för ett samhälle
som är rättvist och tryggt.
Lär oss att förverkliga kärlek och sanning
i alla de uppdrag som du anförtror oss.
Genom Jesus Kristus,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

3

Herre,
om du beskyddar oss, går det oss väl.
Om du är vår klippa, står vi stadigt.
Vi ber dig för var och en
som har fått ansvar för andra människor.
Låt dem finna fast mark i insikten om
att det uppdrag som du har gett
är heligt och stort
och ett uttryck för din omsorg.
Vi ber i Jesu namn.