Tjugosjätte söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Den tro som håller i nöden

Enligt Jesu undervisning och apostlarnas vittnesbörd kommer mänskligheten att drabbas av svår nöd i de yttersta tiderna. De yttre tecknen är naturkatastrofer, krig, oroligheter och förföljelse. Kristenheten kommer därtill att drabbas av en ökande vilsenhet.

För dem som tror på Kristus är tidens dystra tecken födslosmärtor som följs av Guds rikes slutliga seger. Därför kan de kristna också i nödens tid bevara sin tro på bibelns löften. I den sista bönen i Herrens bön ber vi om uthållighet också i de yttersta tidernas nöd: ”Utsätt oss inte för prövning, utan befria oss från det onda.”

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Min bittra plåga blev mig till välsignelse.
Du skonade mitt liv
och räddade mig från förintelsens avgrund.

Jes. 38:17

Psalm:

Herre, förr var du god mot ditt land,
du vände Jakobs öde.
Du tog bort ditt folks skuld
och förlät all deras synd.
Du drog tillbaka din vrede,
lät den glödande harmen slockna.
Upprätta oss, Gud, vår räddare,
låt din ovilja mot oss fara!
Skall du vredgas på oss för alltid,
skall din vrede vara från släkte till släkte?
Vill du inte ge oss liv igen,
så att ditt folk kan glädjas över dig?
Herre, visa oss din godhet,
och ge oss din hjälp!

Ps. 85:2–8

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.

Matt. 24:13

Amos 5:16-20

Därför säger Herren,
härskarornas Gud, Herren:
På alla torg skall dödsklagan höras,
på alla gator verop.
Bönderna kallas till sorgehögtid,
till dödsklagan de som kan
sjunga sorgesång.
I alla vingårdar skall dödsklagan höras
när jag går fram bland er,
säger Herren.
Ve er som längtar efter Herrens dag!
Vad får ni för glädje av Herrens dag?
Den är mörker, inte ljus –
som när någon flyr för ett lejon
och möter en björn,
kommer hem, tar stöd mot väggen
och blir biten av en orm.
Ja, Herrens dag är mörker, inte ljus,
töcken utan en strimma sol.

1 Thess. 4:13-18

Vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp.
Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer skall inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.

ELLER

2 Thess. 2:1-12

När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till Anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sade detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. Ty laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten.

Matt. 24:1-14

När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sade han till dem: ”Se på allt detta – sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner.”
När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sade: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?” Jesus svarade: ”Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna. Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull. Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter skall framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.”

ELLER

Matt. 24:15-27

Jesus sade:
”När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som läser fatta det rätt), då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen. Den som är på taket skall inte gå ner och hämta vad han har i huset, och den som är ute på åkern skall inte vända tillbaka och hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. Be att ni slipper fly under vintern eller på sabbaten. Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Om ni då får höra: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte! Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt er det i förväg. Om ni alltså får höra: Han är ute i öknen, så gå inte dit, eller: Han är inne i kammaren, så tro det inte. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid Människosonens återkomst.”

Dagens bön

1

Allsmäktige Fader.
Tidens början och slut ligger i dina händer.
Vi förstår inte allt det som skall hända
i de yttersta tiderna,
men du ger det en betydelse.
Ge oss en stark tro på din ledning
mitt i all förändring.
Hindra oss från att sluta våra ögon
för tidens tecken.
Vi ber i din Sons Jesu Kristi namn.

2

Helige, allsmäktige Gud.
Du skapade livet
och du för allting till fullbordan.
Vi ser nöden och ångesten växa
och vi grips av rådlöshet.
Hjälp oss att minnas
att vår nöd varar bara ett ögonblick.
Ge oss vishet att rätt tyda de yttersta tidernas tecken
och ge oss uthållighet mitt i trångmålen.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Herre Jesus Kristus.
Många människors himmel och jord
har redan skakats.
Förhoppningarna om något bättre har grusats.
Vi famlar omkring, svaga och förblindade.
I dig vill vi se hoppets källa.
Kom till vår hjälp,
du som är stark i svagheten,
du vår Herre och Frälsare.