Tolfte söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Självprövning

Guds ord uppmanar oss att granska oss själva och vår livsföring. När vi lär känna oss själva på rätt sätt är vi redo att ta emot nåden enbart som en gåva av Gud. Självtillräckligheten kan förvränga en människas verklighetsuppfattning. Vi kan börja tro att vi på egen hand skall kunna uppfylla Guds vilja.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Det offer du begär är ett förkrossat hjärta,
en krossad och nedbruten människa
förkastar du inte, o Gud.

Ps. 51:19

Psalm:

Mot dig, bara mot dig har jag syndat,
jag har gjort det som är ont i dina ögon.
Du har rätt när du ställer mig till svars,
den dom du fäller är rättvis.
I skuld är jag född,
i synd blev jag till i min moders liv.
Du som älskar ett uppriktigt hjärta,
ge mig vishet i mitt innersta.
Rena mig med isop från min synd,
tvätta mig vit som snö.
Låt mig få höra glädjerop och lovsång,
låt den du har krossat få jubla
Vänd bort din blick från mina synder,
stryk ut all min skuld.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Driv inte bort mig från din närhet,
ta inte ifrån mig din heliga ande.
Låt mig åter glädjas över att du räddar,
håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.

Ps. 51:6-14

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Herre, öppna min mun,
jag vill sjunga ditt lov.

Ps. 51:17

Ordspr. 28:13-14

Att dölja sina brott ger ingen framgång,
den som bekänner och ångrar sig
blir benådad.

Lycklig den som alltid fruktar,
den som förhärdar sig störtar i olycka.

ELLER

5 Mos. 9:1-6

Mose sade:
Hör, Israel! Du går nu över Jordan för att besegra folk som är större och mäktigare än du, besegra stora städer med skyhöga murar och besegra anakiterna, detta stora och högväxta folk som du känner till och om vilket det sägs: ”Vem kan hålla stånd mot anakiterna?” Var nu förvissad om att Herren, din Gud, själv går före dig som en förtärande eld. Han skall förgöra dem, han skall låta dem kuvas av dig. Du skall fördriva dem och genast göra slut på dem, så som Herren har lovat dig.
När Herren, din Gud, jagar undan dem för dig får du inte tro att det är på grund av din rättfärdighet som Herren låter dig komma till detta land och ta det i besittning. Nej, det är de andra folkens ondska som gör att Herren driver undan dem för dig. Det är inte därför att du är rättfärdig och redlig som du får komma till deras land och ta det i besittning, utan det är på grund av deras ondska som Herren, din Gud, driver undan dessa folk för dig och därför att han vill hålla sin ed till dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Du skall veta att det inte är på grund av din rättfärdighet som Herren, din Gud, ger dig detta rika land att ta i besittning, ty du är ett styvnackat folk.

Rom. 3:21-28 (29-31)

Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om – en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade, under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet: att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus.
Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det, gärningarnas? Nej, trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. (Eller är Gud bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas, så visst som Gud är en, han som skall göra de omskurna rättfärdiga av tro och de oomskurna rättfärdiga genom tro. Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls! Vi befäster lagen.)

Luk. 18:9-14

Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse: ”Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: ’Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.’ Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: ’Gud, var nådig mot mig syndare.’ Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Tyden som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”

Dagens bön

1

Gud vår Far.
Hjälp oss att i uppriktighet ångra våra synder
och bekänna dem inför dig.
Du vet allting,
också det vi försöker skyla över.
Gud, du älskar oss.
Bara din kärlek kan hela våra inre sår.
Gör oss barmhärtiga mot varandra.
Ge oss tålamod med oss själva
och med våra medmänniskor.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Herre Jesus Kristus.
Redan före domen steg du, domare,
ner till den skyldige
och förlät honom alla hans överträdelser.
Redan innan han hade bättrat sig
såg du på honom med kärlek
och sträckte ut din hand.
Vi tackar dig för denna din stora nåd och ber dig:
Låt oss aldrig glömma
att det är du som räddar oss
och inte vi själva.
Vi ber i ditt namn.

3

Herre,
du har förbjudit oss
att döma och nedvärdera andra.
Men vi upphöjer oss själva
genom att trycka ned varandra.
Hindra oss från att slå de redan slagna
och att förringa andras tro.
Herre, tag ifrån oss vårt högmod.
Bryt våra inre bojor
så att vi kan leva i gemenskap med dig
och med varandra.
Hör oss för Jesu Kristi skull.