Treenighetssöndagen

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Sex altarljus

Den dolde Guden

I den västliga kyrkan bestämdes år 1334 att pingstens oktav, d.v.s. söndagen efter pingst, skulle firas som den heliga Treenighetens söndag. Denna söndag sammanfattar den undervisning som man fått om Gud genom de frälsningshistoriska händelserna. Treenighetssöndagen är trosbekännelsens dag.

Texterna talar om Guds dolda väsen, som övergår allt mänskligt förstånd. Gud är en, men vi har lärt känna honom som Fadern, Sonen och den heliga Anden. Han är Skaparen, Återlösaren och Heliggöraren. Tron talar inte om Guds väsen på ett kunskapsmässigt och systematiserande sätt, utan den förkunnar hans nådegärningar med förundran och lovprisning.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Lovad vare den heliga Treenigheten
en odelad Gud.
Han är god och nådig mot oss.

Missale Aboense

ELLER

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader.
Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse
som genom Kristus finns i himlen.

Ef. 1:3

Psalm:

Kom, låt oss jubla till Herrens ära
och hylla vår klippa, vår räddning!
Låt oss träda fram inför honom och tacka,
hylla honom med sång och spel!
Kom, låt oss falla ned och tillbe,
knäböja inför Herren, vår skapare,
ty han är vår Gud
och vi hans folk, fåren i hans hjord

Ps. 95:1-2, 6-7

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud,
lovad och upphöjd i evighet,
och prisat vare din härlighets heliga namn,
lovprisat och upphöjt i evighet.

De tre männens lovsång ur Tillägg till Daniel B:29

Jes. 6:1-8 (9-10)

Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra:
Helig, helig, helig
är Herren Sebaot!
Hela jorden är full av hans härlighet.
Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen, och templet fylldes av rök. Jag sade:
Ve mig! Jag är förlorad,
ty jag har orena läppar
och jag bor bland ett folk
med orena läppar,
och mina ögon har sett
Konungen, Herren Sebaot.
En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sade: ”När detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad.” Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?” Jag svarade: ”Jag, sänd mig!” (Då sade han:
”Gå och säg till detta folk:
’Ni skall höra men ingenting förstå,
ni skall se men ingenting fatta.’
Förstocka detta folk,
täpp till deras öron,
täck för deras ögon,
så att de ingenting ser,
ingenting hör,
ingenting förstår
och inte vänder om och blir botade.”)

Rom. 11:33-36

Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.

Joh. 3:1-15

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Nikodemos svarade: ”Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.” Nikodemos frågade: ”Hur är detta möjligt?” Jesus svarade: ”Du skall vara lärare för Israel och förstår inte det! Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?
Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.”

Dagens bön

1

Helige Gud,
i dag böjer vi oss i tillbedjan inför dig,
du vår tillvaros djupaste hemlighet.
Men vardagens bekymmer och oro
tränger sig på oss.
Hoten mot hela vår existens tynger oss.
Gud, vår Far, hjälp oss att lita på dig alla dagar.
Kristus, vår Frälsare, lär oss att gå i dina fotspår.
Heliga Ande, vår försvarare,
hjälp oss att lovprisa dig med vårt liv.

2

Helige, treenige Gud.
Av dig, genom dig och till dig är allting.
Vi tackar och lovar dig för din skapelse.
Vi tackar dig för att du försonar och fulländar allt.
Våra tankar kan inte utforska dina vägar.
Våra ord förmår inte beskriva ditt väsen.
Men du har själv blivit en av oss;
du vill leva i oss, och därför ber vi:
Ge oss en tro som bekänner dig som vår far,
Jesus Kristus som vår bror,
och den heliga Anden som vår ständiga hjälpare.
Vi prisar dig, treenige Gud, en enda Gud
från evighet till evighet.

3

Helige Gud, vår himmelske Fader.
Av dig och genom dig och till dig är allting.
Vi ser inte ditt ansikte.
Vi fattar inte ditt väsen,
våra tankar och ord räcker inte till.
Det enda vi har är vår förundran.
Vi tillber dig, Fader.
Se till oss i din outgrundliga kärlek.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den heliga Anden
lever i evigheters evighet.

4

Käre himmelske Far.
Tack för att du har gett oss uppgiften
att bära glädjebudskapet om din Son, Herren Jesus,
till alla folk.
Vi, dina barn, kommer på många sätt till korta,
och våra egna krafter räcker inte till.
Tack för att du ändå vill lita på oss.
Därför ber vi:
Låt den heliga Anden ge oss kraft och leda oss.
Tack för att du har lovat vara med oss alla dagar.
I vår Herres Jesu Kristi namn.