Lördag 10.7.2021

3 årgången

Apostladagen – vardagar

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön (från måndag till lördag)

Två altarljus

I Herrens tjänst

Redan tidigt under medeltiden firades apostlarna Petrus och Paulus dag den 29 juni till minne av deras martyrdöd. Enligt traditionen dödades de under de förföljelser som kejsar Nero initierade på 60-talet. När apostladagen avlägsnades i det svenska riket år 1772 upphörde också Petri och Pauli dag som en egen helg. Senare har dess texter placerats på denna söndag.

Numera minns man samtliga apostlar på sjätte söndagen efter pingst. Söndagens texter talar om apostlarnas kallelse och en lärjunges uppgifter. Kristus har gett också oss uppdraget att delta i hans verk på jorden. När vi följer Guds ord är vi delaktiga av livet i Kristus.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Härligt är att höra budbärarens steg
när han kommer över bergen,
han som bär bud om seger,
som ropar ut goda nyheter.

Jes. 52:7

Psalm:

Stor är Herren, högt är han prisad,
ingen kan fatta hans storhet.
Släkte efter släkte skall hylla dina verk
och vittna om dina väldiga gärningar.
De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät,
och de under som du gör vill jag besjunga.
De skall prisa din fruktansvärda makt,
och din storhet vill jag förkunna.
De skall ropa ut din stora godhet
och jubla över din trofasthet.

Ps. 145:3-7

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Över hela jorden nådde deras röst,
till världens ändar deras ord.

Rom. 10:18

Jes. 66:18-19

Jag kommer för att samla alla folk och alla språk. De skall komma och se min härlighet. Jag skall göra ett tecken bland dem och sända dem som överlevt till de andra folken, till Tarshish, Put och Lud, till Meshek, Tuval, Javan och de fjärran kustländerna, som inte har hört om mig och inte har sett min härlighet. De skall förkunna min härlighet bland de andra folken.

2 Tim. 3:14-17

Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

ELLER

Apg. 26:12-23

Paulus sade: ”När jag för den skull reste till Damaskus med översteprästernas fullmakt och på deras uppdrag fick jag under färden, kung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus som kom från himlen och omgav mig och mina reskamrater med ett sken som var starkare än solen. Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sade till mig på hebreiska: ’Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det går dig illa om du spjärnar emot.’ Jag sade: ’Vem är du, herre?’ Och Herren svarade: ’Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och stå på dina ben! Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne om vad du har sett av mig och vad du kommer att få se av mig i framtiden, då jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem skall jag sända ut dig, för att du skall öppna deras ögon och vända dem från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud. Genom att tro på mig skall de vinna syndernas förlåtelse och få en plats bland dem som helgats.’
Därför, kung Agrippa, kunde jag inte annat än lyda denna syn från himlen. Först i Damaskus och Jerusalem och sedan över hela Judeen och inför hedningarna har jag predikat att man måste ångra sig och vända om till Gud och utföra sådana gärningar som svarar mot ångern. Det var därför judarna grep mig i templet och försökte mörda mig. Men tack vare Guds hjälp ända till denna dag kan jag stå som vittne inför både hög och låg, och vad jag talar om är ingenting annat än vad profeterna och Mose har förutsagt: att Messias måste lida och att han som den förste som uppstod från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna.”

Mark. 3:13-19

Sedan gick Jesus upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

Dagens bön

1

Gud, vår himmelske Far.
Du har tagit oss i din tjänst.
Hjälp oss att inte vika undan för din kallelse
när du vill använda oss.
Hjälp oss att glömma det som är förgånget
och våga gå den väg som du öppnar för oss.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Jesus Kristus, vår Frälsare.
Tack för att du kallar oss att följa dig.
Gör oss modiga
och hjälp oss att lämna allt
som drar oss bort från dig.
Visa oss din väg
och gör oss villiga att gå den.
Vi ber i ditt namn.

3

Himmelske Fader.
Du ger ibland uppdrag
som överskrider vår förmåga,
och du kan ge framgång
när vi redan har misslyckats.
Vi tackar för lärjungarna
som litade till din styrka
när deras egna krafter hade tagit slut.
Ge också oss mod
att utan självöverskattning eller dumdristighet
i din kraft överskrida våra egna gränser.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

4

Herre,
med stela ansikten och trött kropp
kommer vi dagligen hem från arbetet.
Tigande och besvikna
drar vi som Petrus än en gång
upp vår båt på stranden:
vad tjänar allt till?
Vi längtar inte efter den stora fångsten;
vi längtar efter dig
och ett enda nådens ord.