Söndag 11.7.2021

3 årgången

Sjunde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Kärlekens lag

Kristus kom för att uppfylla lagens bud, inte för att upphäva dem. Därför skall Jesu lärjungar följa kärlekens lag och eftersträva en rättfärdighet som överträffar de skriftlärdas och fariseernas. När vi strävar efter detta måste vi vara redo att avstå från våra egna rättigheter till förmån för vår nästa och att älska också våra fiender.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Herren är sitt folks styrka,
sin smordes tillflykt och räddning.

Ps. 28:8

Psalm:

Till dig, Herre, ropar jag.
Min klippa, var inte stum!
Svara mig inte med tystnad,
då blir jag lik dem som lagts i graven.
Hör hur jag bönfaller dig,
hur jag ropar till dig om hjälp
och sträcker mina händer mot ditt tempel,
mot det allra heligaste.
Lovad vare Herren,
ty han har hört min bön.
Herren är min styrka, min sköld,
på honom förtröstar jag.
Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar,
hela min varelse tackar honom.
Herren är sitt folks styrka,
sin smordes tillflykt och räddning.
Rädda ditt folk
och välsigna din egendom.
Var deras herde, bär dem för evigt.

Ps. 28:1-2, 6-9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Låt tacksägelsen bli ditt offer åt Gud
och infria dina löften till den Högste!

Ps. 50:14

Jos. 24:21-27

Folket svarade Josua: ”Herren vill vi tjäna.” Josua fortsatte: ”Ni är själva vittnen till att ni har valt Herren och vill tjäna honom.” – ”Ja”, svarade de. – ”Gör er då av med de främmande gudar ni har hos er och håll er av hela ert hjärta till Herren, Israels Gud.” Folket svarade honom: ”Herren, vår Gud, vill vi tjäna, honom vill vi lyda.”
Den dagen slöt Josua ett förbund för folkets räkning och gav dem lag och rätt i Shekem. Alltsammans skrev han ner i Guds lagbok. Sedan tog han en stor sten och reste den där, under terebinten i Herrens helgedom och sade till hela folket: ”Denna sten är ett vittne mot oss, ty den har hört allt som Herren har sagt oss. Den är ett vittne, så att ni inte förnekar er Gud.”

ELLER

2 Kung. 6:8-23

En gång när Arams kung låg i krig med Israel överlade han med sina officerare och angav var de skulle anfalla. Genast skickade då gudsmannen bud till den israelitiske kungen och varnade honom för att ta vägen förbi den ort som arameerna tänkte anfalla. Kungen skickade i sin tur bud till orten som gudsmannen nämnt och varskodde folket där, så att de var på sin vakt. Samma sak hände gång på gång. Detta gjorde arameerkungen bekymrad, och han sammankallade sina officerare och frågade: ”Kan ni säga mig vem det är bland oss som står på den israelitiske kungens sida?” – ”Ingen, herre konung”, svarade en av dem, ”men Elisha, profeten i Israel, meddelar sin kung till och med vad du säger i din sängkammare.” Då befallde kungen: ”Gå och ta reda på var Elisha finns, så att jag kan skicka folk för att gripa honom.”
När kungen fått rapport om att Elisha befann sig i Dotan sände han dit hästar och vagnar och en stor truppstyrka. De kom på natten och belägrade staden. På morgonen, då gudsmannens tjänare kom ut, fick han se att staden var omringad av en truppstyrka med hästar och vagnar. ”Ack, herre, vad skall vi ta oss till?” ropade han. Elisha svarade: ”Var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras.” Och han bad: ”Herre, öppna hans ögon, så att han ser!” Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisha.
När arameerna ryckte an bad Elisha till Herren: ”Slå detta folk med blindhet!” Och Herren slog dem med blindhet, som Elisha hade bett. ”Det är den här vägen och inte den här staden”, sade Elisha till dem. ”Följ mig, så skall jag föra er till mannen ni söker.” Så förde han dem till Samaria, och när de kom dit bad Elisha: ”Herre, öppna deras ögon, så att de ser.” Och Herren öppnade deras ögon, så att de såg. Då upptäckte de att de var inne i Samaria. När den israelitiske kungen såg dem frågade han Elisha: ”Skall jag hugga ner dem, fader?” Elisha svarade: ”Nej, det skall du inte. Brukar du ens hugga ner dem som du tar till fånga i strid? Sätt fram mat och dryck åt dem, så att de får äta och dricka, och låt dem sedan gå till sin herre.” Kungen ordnade en festmåltid för dem, och när de hade ätit och druckit lät han dem gå, och de återvände till sin herre. Sedan slutade arameernas strövkårer att tränga in på Israels område.

Hebr. 12:25-29

Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan som avvisade honom när han här på jorden tillkännagav sin vilja, hur skall då vi kunna det om vi vänder oss bort från honom när han talar från himlen. Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat: En sista gång skall jag skaka inte bara jorden, utan också himlen. Orden en sista gång visar att det som då vacklar är skapat och skall försvinna, för att det som inte vacklar skall bestå. Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill, med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld.

Luk. 6:27-31

Jesus sade:
”Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem.”

Dagens bön

1

Jesus, Frälsare.
Vi kommer till dig
tyngda av vårt samvetes befallningar,
krav och beskyllningar.
Låt oss tydligt uppleva
att du har uppfyllt lagen för oss.
Befria oss till att älska varandra
utan krav och villkor.
Dig vare ära i evighet.

2

Gud, vår Far.
För dig är ingenting omöjligt,
av dig får vi allt gott.
Gör vår tro stark, gör vårt hopp okuvligt.
Ge oss kärlek så att vi kan leva tillsammans
och älska varandra så som du vill.
Vi ber i Jesu namn.

3

Jesus Kristus, vår Frälsare.
Du gick till dem som var föraktade
och krossade.
Låt din kärlek sätta oss i rörelse,
så att inte rädslan hindrar oss från
att möta vår nästas nöd.
Ge oss vilja och förmåga
att älska våra medmänniskor,
hur de och deras liv än ser ut.
Tack för att du med glädje tar emot dem
som kommer tillbaka till dig.
Vi prisar dig, Kristus,
tillika med Fadern och Anden, i evighet.