Söndag 24.10.2021

3 årgången

Reformationsdagen

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Trons grund

Den tjugoandra söndagen efter pingst ägnas minnet av reformationen. Söndagens texter ansluter sig nära till reformationens centrala betoningar.

Gud glömmer inte sitt folk utan ger kyrkan tider av förnyelse. Han sänder människor som kallar oss tillbaka till grunden för vår kristna tro, till bibeln och till förkunnelsen om den rättfärdighet som vi äger genom tron.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Jag kungör dina lagbud för kungar
och behöver inte blygas.

Ps. 119:46

Psalm:

Gud är vår tillflykt och vår styrka,
en hjälp i nöden, som aldrig svikit.
Därför räds vi inte om än jorden skälver
och bergen störtar i havets djup,
om än vattnen brusar och skummar
och bergen darrar vid havets uppror.
Här är en flod vars strömmar
ger glädje åt Guds stad,
som den Högste har helgat till sin boning.
Därinne bor Gud, den skall aldrig falla,
den får hjälp av Gud när morgonen gryr.
Folken larmar, riken vacklar.
Då hörs hans röst och jorden bävar.
Herren Sebaot är med oss,
Jakobs Gud är vår borg.

Ps. 46:2–8

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns,
och den är Jesus Kristus.

1 Kor. 3:11

Jer. 17:5-8

Så säger Herren:
Förbannad den man
som sätter sin lit till människor,
som stöder sig på mänsklig kraft
och vänder sig bort från Herren.
Han blir som en buske i ödemarken
och får aldrig se det goda komma.
Han skall leva i förbrända trakter,
på saltjord där ingen kan bo.
Välsignad den man
som sätter sin lit till Herren,
som litar helt till Herren.
Han blir som ett träd
planterat nära vatten.
Det sträcker sina rötter mot bäcken.
Det har inget att frukta av hettan,
bladen är alltid gröna.
Det ängslas inte under torra år,
upphör inte att bära frukt.

Rom. 10:12-18

Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.
Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Men då frågar jag: kanske har de aldrig hört den? Visst har de! Över hela jorden nådde deras röst, till världens ändar deras ord.

Matt. 5:13-16

Jesus sade:
”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.
Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa, sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.”

Dagens bön

1

Allsmäktige Gud.
Du har lovat kristenheten
förnyelsens Ande.
Förnya din kyrka också i vår tid.
Håll oss fast vid ditt ord.
Ge oss tro så att vi förstår
vad du vill säga oss.
Låt evangeliet befria oss
så att vi med kärlekens gärningar
tillsammans vittnar om kraften i ditt ord.
Hör oss för vår Frälsares Jesu Kristi skull.

2

Evige Gud.
Röj väg för evangeliet
så att det kan förkunnas
överallt i världen.
Bevara ditt folk i tro och kärlek
så att det alltid vågar lita på din nåd.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Evige Gud.
Du vill att alla människor skall räddas
och komma till insikt om sanningen.
Bered väg för budskapet om Kristus överallt,
också där det väcker motstånd.
Förnya din kyrka.
Led den till bättring och tro.
Det ber vi om genom din Son,
Jesus Kristus, vår Herre,
som lever och regerar med dig och den heliga Anden
nu och i evighet.

Böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar 2021

Helgdagar / Nationella helgdagar

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Nationella böndagar

Böndagen firas två gånger i året. Böndagen för kristen enhet firas 18.1. Böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar firas 24.10. Böndagarna ska inte skymma de underliggande söndagarna. Böndagarnas texter kan användas som predikotexter.

I Finland har man sedan 1676 regelbundet firat böndagar. Tidigare var böndagarna fyra till antalet och bestämdes av statsmakten. Sedan början av 2004 har kyrkorna själva kunnat utse och besluta om de nationella böndagarna. År 2008 övergick man från fyra böndagar till två. Ekumeniska rådet i Finland svarar för beredningen av och materialet för böndagarna.

Böndagsplakatet är en 400 år lång tradition och därmed ett av statsmaktens äldsta tjänsteåligganden. Republikens president beslutar i början av sin tjänsteperiod om han eller hon ska fortsätta med denna praxis eller inte.

Det är önskvärt att man i församlingarna läser böndagsplakatet den första böndagen 18.1 eller söndagen innan.

Bibeltexterna

Hes 11:19–20

Jag skall ge dem ett nytt hjärta och fylla dem med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem och ge dem ett hjärta av kött, så att de följer mina bud och håller sig till mina stadgar och lever efter dem. Så skall de vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud.

Gal 5:22–25

Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.

Luk 6:43–46

»Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av.

Varför säger ni ’Herre, herre’ när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som jag säger?»

******

Böndagsplakat 2021

www.ekumenia.fi

www.ansvarsveckan.fi